आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 78

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8967 शिवण कला प्रवेश अ1. पराडकर रामकृष्ण नारायण. जोशी बा. म. पुणे 2. उत्पादने. Claim Book
9013 कसबी वल्डर . अ1. वझे ल. श. वझ व लिमये . पुणे2. उत्पादने. Claim Book
9014 मातीतून मोती . अ1. लेले आनंद माधव. सुलोचना लिमये. पुणे2. उत्पादने. Claim Book
9015 साबण तयार करण्याचा धंदा . अ1. बेहरे श्री. ना. उद्यम प्रकाशन.नागपुर. उत्पादने. Claim Book
9016 स्नो . पावडर . तेले. अ1. चुबे मो. तु. उद्यम प्रकाशन . नागपुर. उत्पादने. Claim Book
9017 खादी मिमंासा. अ1. मेहता बाळूभाई. गो. वा. कुलकर्णी . पुणे 2. उत्पादने. Claim Book
9018 वस्त्रपूर्णा. अ 1. दिवाण कुंदर बळवंत. आर्यनायकम् . वर्धा. उत्पादने. Claim Book
9020 शालोपयोगी सुलभ शिवणकला . अ1. कानेटकर वि. रा. रा. गो. देवल. सांगली . उत्पादने. Claim Book
9022 खादी इतिहास व कार्य. अ1. देवधर के. दा. ग्य . जोशी . पुणे2. उत्पादने. Claim Book
9023 कागद . अ1. नाईक वा. शि. शं. ना. जोशी . पुणे. उत्पादने. Claim Book
9024 हिंदचा कापडाचा धंदा . अ1. काळे भा. रा. काळ. मुंबई 14. उत्पादने. Claim Book
9025 खादी मिंमासा . अ1. मेहता बाळूभाई. मेहता . धुळे. उत्पादने. Claim Book
9026 घडयाळ रिपेअर गाईड . अ1. महिंद्रे एम. आर. इंडस्टीयल इन्स्टीयुट . मुबई 12. उत्पादने. Claim Book
9027 उपहार गृहांचा धंदा . अ1. वीरकर न. ग. वि. ना. वाडेगावकर . नागपुर. उत्पादने. Claim Book
9028 कसबी वेल्डर . अ1. वझे ल. श. वझ व लिमये . पुणे2. उत्पादने. Claim Book
9029 चर्मकला व्यवसाय . अ1. फाटक बाळकृष्ण वामन. वि. ना. वाडेगावकर.नागपुर. उत्पादने. Claim Book
9030 मुलाद्योग ,कागद काग व पुठाकाम. अ1. धुमाळ द. वि. गो. य. राणे. पुणे 2. उत्पादने. Claim Book
9032 भगीरथाचा वारसा . अ1. बिवलकर राम. सुधा जोशी . पुणे2. उत्पादने. Claim Book
9033 मापन पघ्दती आणि काटकर्तन . अ1. काकडे श्री. ह. काकडे . कोल्हापुर. उत्पादने. Claim Book
9034 शिल्पकला संग्रह . अ1. धैर्यवान आर .व्ही .ए. कलोत्तेजक छा. पुणे. उत्पादने. Claim Book
9035 वर्कशॉप प्रक्टीस . अ1. बावीकर गो. शं. लाखाणी बुकडेपो . म्ाुंबई. उत्पादने. Claim Book
9036 शालोपयोगी सुलभ शिवणकला . अ1. कानेटकर वि. वा. र. गो देवळे . सांगली. उत्पादने. Claim Book
9037 लोकरीची प्रसाधने. अ1. देशमुख जयंतीबाई. देशमुख . पुणे 2. उत्पादने. Claim Book
9038 यांत्रिक शोधंाचा नाविन्य कथा. अ1. दामले का. अ. दामले .बडोदे. उत्पादने. Claim Book
14233 गृहविज्ञान आ 1. पगार सुभद्राबाई. पगार . बडोदे. उत्पादने. Claim Book
14234 सोपे शिवणकाम . आ 1. भिसे पद्मावती. प. भिसे . मुंबई. उत्पादने. Claim Book
14511 शिंपी . आ 1. दाते मो.ग. दाते. पुणे. उत्पादने. Claim Book
14513 रबर स्टॅप . आ 1. वालेवलकर पां. बी. वैभव पे्र . पुणे. उत्पादने. Claim Book
14514 शिवण कला. आ 1. थत्ते वि. मो. थत्ते . पुणे. उत्पादने. Claim Book
14516 कापाऊ यंत्र कला. जुन्नरकर गंधे ल. जगदीश्‍वर छापखाना. मुंबई. उत्पादने. Claim Book
14519 बटन. आ 1. गर्गे शं. य. पूर्णचंद्रोद्रय . बडोदे. उत्पादने. Claim Book
23589 चर्मोद्योग आणि त्याचा विकास - आ.1. व्हटकर नामदेव. लीला व्हटकर कोल्हापूर. उत्पादने. Claim Book
28252 लघुउद्योग मार्गदर्शक . आ. 1. सहस्त्रबुद्धे शिरीष. राजहंस प्रका . पुणे. उत्पादने. Claim Book
44566 मेाटर ड्रायव्हिंग शास्त्र व कला. मंत्री माधव के. केाठावळे के .वि. मुंबई. उत्पादने. Claim Book
44653 उपहारग्रहांचाधंदा. वीरकर न. ग. उद्यम प्रकाशन नागपूर. उत्पादने. Claim Book
53816 महाराष्ट्रातील चर्मोद्योग आणि त्याचा विकास. व्हटकर नामदेव. यशश्री प्रका. कोल्हापूर. उत्पादने. Claim Book
60090 उद्योजक व्हा. ठाकूर योगेंद्र. आमोद प्रका. मुंबई. उत्पादने. Claim Book
60137 हा खेळ बाहुल्यांचा. इटोकर डी. एस. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. उत्पादने. Claim Book
63979 फक्त खेळण्यांसाठी . आ 1. इटोकर डी. एस. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. उत्पादने. Claim Book
67959 कागद. नाईक बापूराव. --- उत्पादने. Claim Book
73534 वस्त्रशास्त्र. काळे सुनिता. पवन प्रका . परभणी. उत्पादने. Claim Book
75044 वस्त्रशास्त्र. काळे सुनिता. पवन प्रका. परभणी. उत्पादने. Claim Book
78228 भारतातील उद्योग. कुलकर्णी म. रा. नॅशनल बुक ट्रस्ट . भारत. उत्पादने. Claim Book
88961 जागतिक श्रेष्ठता : स्वप्न आणि वास्तव. काळोखे सतीश. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. उत्पादने. Claim Book
89989 देखभाल क्वार्टझ घडयाळांची. खांडेकर वि. ज. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. उत्पादने. Claim Book
94066 द ब्रॅन्डस. पटवर्धन श्रीनिवास. भारत बुक हाऊस पुणे. उत्पादने. Claim Book
95848 सीखो कमाओ घरेलू उद्योग. शर्मा विजय. बालाजी प्रकाशन जयपूर. उत्पादने. Claim Book
96637 रोजगार अपनायें बेरोजगारी भगायें. शर्मा अनुराग. मीनाक्षी प्रकाशन इलाहाबाद. उत्पादने. Claim Book
96650 नये कुटीर उद्योग. इंदुरख्या दीपा. मुकेश पुस्तक निलय जबलपुर. उत्पादने. Claim Book
96662 ग्रामीणों के लिए नये कुटीर उद्योग. इंदुरख्या मुकेश. दिनेश साहित्य सदन जबलपुर. उत्पादने. Claim Book
98874 कम लागत अधिक बचत. मेहता रामकुमार. खुराना पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
98892 जंतु आधारित उद्योग धंदे. इंदुरख्या शरद. राकेश साहित्य भांडार जबलपुर. उत्पादने. Claim Book
98902 जंतु आधारित उद्योग धंदे. इंदुरख्या शरद. राकेश साहित्य भांडार जबलपूर. उत्पादने. Claim Book
100178 बचत गटासाठी स्वयंरोजगाराचे 51 महामार्ग. पवार एस. बी. शुभम बहुउद्देशीय मार्गदर्शन संस्था पुणे. उत्पादने. Claim Book
103267 वस्त्रायन. तुस्कानो जोसेफ. पार्टनर पब्लिकेशन मुंबई. उत्पादने. Claim Book
104036 लघु एवं कुटीर उद्योग. गौरा रतनलाल. कल्पना पब्लिकेशन जयपुर. उत्पादने. Claim Book
107019 स्मॉल वंडर नॅनोची नवलकथा. बेडेकर सुवर्णा. अमेय प्रकाशन पुणे. उत्पादने. Claim Book
107380 छत्तीसगढ में ेकोसा उद्योग. सेनगुप्ता वृन्दा. नीरज बुक सेंटर दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
109054 यशस्वी उद्योगविश्‍व. मुजावर एम. जी. सन्मित्र प्रकाशन कोल्हापूर. उत्पादने. Claim Book
110069 आगबोटीची कुळकथा. नवरे शं. ना. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. उत्पादने. Claim Book
110272 कम लागत अधिक बचत. मेहता रामकुमार. ज्योत्स्ना प्रकाशन दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
111187 टाटा एका कॉर्पोरेट ब्रँडची उत्क्रांती. टोकेकर विदुला. मेहता पब्लिशिंंग हाऊस पुणे. उत्पादने. Claim Book
111993 चहा व्यसन पिळवणूक आणि साम्राज्य. अभ्यंकर आनंद. कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे. उत्पादने. Claim Book
112511 छोटी पूँजी के लघु उद्योग. मिश्र विनोदकुमार. दिल्ली पुस्तक सदन दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
112646 उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार. अवस्थी जी. डी. भारत बुक सेंटर लखनऊ. उत्पादने. Claim Book
119225 घरेलू उद्योग. निरूपमा. पे्रम प्रकाशन मंदिर दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
121062 वस्त्रनिर्मिती माहितीकोश खंड 1 (तंतुनिर्माण व तंतुविज्ञान). काणे चंद्रकांत. राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई. उत्पादने. Claim Book
121063 वस्त्रनिर्मिती माहितीकोश खंड 2 (सूतनिर्माण). गर्दे अशोक रघुनाथ. राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई. उत्पादने. Claim Book
121064 वस्त्रनिर्मिती माहितीकोश खंड 3 (कापडनिर्माण). आजगावकर दिनकर. राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई. उत्पादने. Claim Book
121065 वस्त्रनिर्मिती माहितीकोश खंड 4 (रासायनिक प्रक्रिया). आचवल वामन. राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई. उत्पादने. Claim Book
121664 उद्योग तुमचा पैसा दुस-याचा. हावरे सुरेश. रोहन प्रकाशन मुंबई. उत्पादने. Claim Book
126134 जगप्रसिध्द कंपन्यांच्या यशोगाथा. सेवेकर सुधीर. साकेत प्रकाशन औरंगाबाद. उत्पादने. Claim Book
130317 भारतातील कागद उद्योग. पंडित शांता बाबासाहेब. प्रकाश गोखले कोल्हापूर. उत्पादने. Claim Book
131942 उद्योग करावा ऐसा... हावरे सुरेश. रोहन प्रकाशन मुंबई. उत्पादने. Claim Book
135337 उद्योजक होणारच मी. कामत वि. पां. अमेय प्रकाशन पुणे. उत्पादने. Claim Book
135601 व्यावसायिक अध्ययन अर्थ एवं परिभाषा. धीर शक्ति कुमार. राज बुक सर्व्हिस दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
135611 व्यवसाय कार्यविधि एवं विशेषताएँ. धीर शक्ति कुमार. आधुनिक शब्द शिल्पी दिल्ली. उत्पादने. Claim Book
141562 दावं. मराठे ह. मो. रिया पब्लिकेशन्स् कोल्हापूर. उत्पादने. Claim Book
Page 1 of 1