आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 131

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
5927 संदर्भ सहाय्य - आ.1. कोल्हटकर वा. पु. वा.वि.भट मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5928 सुलभ तालिकीकरण- आ.1. हिंगवे कृ. श. शं.ना. बर्वे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5929 ग्रंभालयशास्त्राची पाच सूत्रे - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. अ.ज. प्रभु मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5930 ग्रंथालयाची रूपरेखा - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. श्री.वा. बेरी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5931 महाविद्यालयीन ग्रंथालय - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5932 ग्रंथसंस्कार - आ.1. वाकनीस त्र्यं. दि. वाकनीस मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5933 ग्रंथालय गौरवग्रंथ - आ.1. परूळेकर अ. का. वा.वि.भट मुंबई 14. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5934 मराठी दोलामुद्रिते - आ.1. गावस्कर सु. आ. वा. वि. भट. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5935 प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथालये - आ.1. कानडे रा. गो. कानडे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5936 पंचारती - आ.1. प्रियोळकर अ. का. मराठी ग्रंथा. संघ मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5937 पंचामृत - आ.1. ताकारवा व इतर. कृ.के. राहाळकर कुलाबा. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5938 ग्रंथालयीन व्यवस्थेची रूपरेखा - आ.1. कुलकर्णी वसंत विष्णु. शं.ना. बर्वे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5939 ग्रंथालयीन व्यवस्थेची रूपरेखा - आ.1. कुलकर्णी वसंत विष्णु. शें.ना. बर्वे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5940 ग्रंथपालनाचे आप्त - आ.1. कोल्हटकर बा. पु. वा.वि.भट मुंबई 14. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5941 ग्रंथ व ग्रंथालय -आ.1. साठे अनंत. साठे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5942 प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथालये - आ.1. कानडे रा. गो. कानडे पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5943 ग्रंथालयाची व्यवस्था - आ.1. कोल्हटकर बा. पु. श्री.वि. दामले पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5944 मराठी ललितवाङमयाचे वर्गीकरण - आ.1. कोल्हटकर बा. पु. एन. के. पब्लिशिंक पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5945 ग्रंभालयीन सूचिलेखन -आ.1. कोल्हटकर बा. पु. एन.के. पब्लिकेशन पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5946 इतिहासाचे वर्गीकरण - आ.1. हिंगवे कृ. श. दा.त्र्यं. जोशी पुणे 2. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5947 सुलभ ग्रंथवर्गीकरण (तात्विक) - आ.1. सराफ रा. य. मराठवाडा ग्रं. संघ मराठवाडा. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5948 शालेय ग्रंथालय भा. 1 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5949 शालेय ग्रंथालय भा. 2 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5950 शालेय ग्रंथालय भा. 3 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5951 ग्रंथालय संघटन भा. 3 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5952 ंग्रंथालय संघटन भा.1 -आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5953 ग्रंथालय संघटन भा.2 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5954 महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय मार्गदर्शिका - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. र.श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5955 ग्रंथालयाची व्यवस्था - आ.1. कोल्हटकर बा. पु. श्री.वि.दामले पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5956 महाराष्ट्रातील ग्रंथपाल ग्र्ंाथालय. सेवक व कार्यकर्ते सूची - आ.1. महाजन शांताराम गजानन. वा.वि.भट मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
5957 मराठी ग्रंथालयांचा इतिहास - आ.1. पडोळे ल. वा. ल.वा. पडोळे नागपूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
12858 मराठी नियतकानिकांची सूची ख. 1 (1800ते 1950) आ 1. दाते शंकर गणेश. वा.वि. भट . मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
13691 पुस्तकालय वर्गीकरण मूलतव्त . आ 1. शर्मा उमेशदत्त. एशिया पब्लि हा. बंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
13973 वृत्तपत्राचा इतिहास . खं.1ला 1780 ते1880. आ 1. जोशीकृष्ण विनायक. वा. वि. भट . मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
14171 पुणे नगर वाचन मंदिराचा शंभर वर्षाचा इतिहास. गोंदेकर गणेश नरहर. स. क. नेदुस्गांवकर. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
14177 मराठी ग्रंथालयाचा इतिहास . आ 1. पडोळे ल. वा. पडोळे नागपूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
14235 प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथालये. आ 1. कानडे रा. गो. कानडे . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
14313 राष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी विभाग 1958ते1959. आ 1. केशवन बी. एस. शिक्षण आ. स. क. खाते. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
17893 तालिका दर्श -आ.1. वाकनीस त्र्यं. दि. स.कृ.पाध्ये पुणे 2. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
17894 ग्रंथव्यवहार - आ.1. लिमये अ. ह. स.कृ.पाध्ये पुणे 2. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
17895 ग्रंथालय विचार - आ.1. पागे वि. स. कांता राजा बोले मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
18239 ग्रंथालय प्रबोधन - आ.1. सोलापूर जिल्हा ग्रंथालय संघ. को.बी. चिंदरकर सोलापूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
18264 ग्रंथालयीन व्यवस्थेची रूपरेखा- आ.1. कुलकर्णी वसंत विष्णु. ग.रा. भटकळ मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
18401 ग्रंथपाल स्थापना (मार्गदर्शन )- आ.1. पातकर माधव. कोल्हापूर जि. ग्रं. केाल्हापूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
18402 ग्रंथपाल स्थापना (मार्गदर्शन )- आ.1. पातकर माधव. कोल्हापूर जि.ग्रं. कोल्हापूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19428 द्विबिंदु वर्गीकरण पध्दती भा.1- आ.1. पारखी र. श. पारखी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19943 ग्रंथालय शास्त्राची पाच सुत्रे भा.1 व 2 - आ.1. उजळंबकर कृ. मु. शि.रा. रंगनाथन पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19944 संदर्भसेवा आणि संदर्भ साहित्य - आ.1. मराठे त्र्यं. वा. --- ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19945 तालिकिकरण तात्विक - आ.1. महाजन शांताराम गजानन. --- ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19946 द्विबिंदू वर्गीकरण - आ.1. महाजन शांताराम गजानन. ना.वि. देशपांडे औरंगाबाद. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19947 ग्रंथसूची शास्त्र - आ.1. मराठे ना. बा. ना.वि.देशपांडे औरंगाबाद. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19948 तालिकीकरण प्रात्याक्षिक - आ.1. महाजन शांताराम गजानन. ब.वि. भट मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
19949 ग्रंथालयीन वर्गीकरण - आ.1. हिंगणे कृ. रा. सु.प्र. मंडळ नागपूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
20238 मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय - आ.1. लेले रा. के. रा.को. फाटक मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
20283 मराठी ग्रंथाचे आदर्श संग्रहालय - आ.1. प्रियोळकर अ. का. दि.वि. आमोणकर मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
20711 ग्रंथालय प्रशासन - आ.1. कुलकर्णी वसंत विष्णु. श्या. श्री. बनहट्टी पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
21090 मराठी नियतकालिकांची सूची खं.2 - आ.1. दाते रां.ग. रा.को. फाटक मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
21413 ग्रंथालय संघटन - आ.1. लागू त्र्यं. ह. रंगनाथन स्मारक स.पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
22885 ग्रंथालय मार्गदर्शिका - आ.1. पातकर माधव. --- ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
22886 ग्रंथालय मार्गदर्शिका - आ.1. पातकर माधव. --- ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
23180 भारतीय ग्रंथालयाचा इतिहास - आ.1. मराठे ना. बा. अभिवनव प्रका. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
25880 भारतीय ग्रंभालयाचा इतिहास - आ.1. मराठे ना. बा. अभिनव प्रका.मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
43172 ग्रंथालय संघटना. वाकनीस त्र्यं. दि. सुविचार प्रकाशन मंडळ पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
43593 ग्रंथालयशास्त्राची पाच सूत्रे. उजळंबकर कृ. मु. प्रभु अ.ज. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
43716 ग्रंथालयीन व्यवस्थेची रुपरेखा. कुलकर्णी वसंत विष्णु. भटकळ ग.रा.मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
44034 पुस्तकांची दुनिया. शिरधनकर भानू. भट वा.वि. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
45095 भारतीय ग्रंथमुद्रण. नाईक बापूराव. सौ. लाटकर श.पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
46475 ग्रंथालय संघटना. वाकनीस त्र्यं. दि. सुविचार प्रका . मंडळ. नागपूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
48068 सर्वांसाठी ग्रंथालये. नातू श्रीराम. गानला बापू . वि. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
50180 ग्रंथविशेष . आ 1. सारडा शंकर. मेहता पब्लि . हा. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
51316 पुस्तकांचं जग. आ 1. सारडा शंकर. पुष्प प्रकाशन. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
51475 ग्रंथक्रंाति सप्रे स. आ. --- ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
52198 पुस्तकगाथा. आ 1. बळेल अनिल. पुष्प प्रका. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
52283 ग्रंथचैतन्य. आ 1. सारडा शंकर. पुष्प प्रका. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
53121 ग्रंथ संवत्सर. आ 1. सारडा शंकर. पुष्प प्रका. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
54519 ग्रंथसंगती. तळवलकर गोविंद. परचुरे प्रका. मुंबई ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
54541 ग्रंथवैभव. आ 1. सारडा शंकर. पुष्प प्रका. पुणे ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
58236 ग्रंथ वर्गीकरण तात्विक -2. सातारकर सु. प्र. ज्ञानगंगा प्रका. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
58237 ग्रंथालय व्यवस्थापन तंत्र व मंत्र. सातारकर सु. प्र. ज्ञानगंगा प्रका.पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
58238 प्रलेखन आणि माहिती शास्त्र. नरगुंदे रेवती. युनिर्व्हसल प्रका.पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
61294 ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या अंधाराच्याराती. प्रभु सुधाकर. नविन उद्योग पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
62800 ग्रंथालयन प्रशासन. शिर्के शारदा अमरसिंह. अंजनी प्रका.पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
63661 विश्‍व ग्रंथालयाचे . आ 1. गुरव अनंत. आरती प्रका. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
64672 विश्‍व ग्रंथालयाचें. गुरव अनंत. आरती प्रका . मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
65877 ग्रंथालय व्यवस्थापन . आ 1. महाजन शांताराम गजानन. पुणे विद्यार्थी गृह. प्रकाशन. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
67128 ग्रंथालय व माहितीशास्त्र . आ 1. पवार शंकर. फडके प्रका . कोल्हापूर. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
67212 आधुनिक ग्रंथालयातील तालिकीकरण (तात्विक). लेले वसंत वि. युनिर्व्हसल प्रका . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
67213 ग्रंथालस साने भाग्यश्री जयंत. युनिव्हर्सल प्रका . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
67214 ग्रंथालयीन वर्गीकरण. आ 1. नरगुंदे रेवती. युनिव्हर्सल प्रका . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
67240 सार्वजनिक ग्रंथालय संगणकीकरण . आ 1. बालेकर राजशंखर शंकरराव . अस्मिता प्रका . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
68312 ग्रंथालयातील संदर्भसेवा . आ 1. जोशी अनंत. कॉन्टिनेेटल प्रका. पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
68505 व्यावहरिक डेवी डेसिेमल वर्गीकरण. शर्मा एस. के. विद्या विहार ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
71083 ग्रंथालय व्यवस्थापन. भागवत शशिकला. युन्व्हिर्सल प्रका पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
71084 ग्रंथालयील संदर्भ सेवा. करमरकर प्रकाश गणेश. युनिव्हर्सल प्रका पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
71085 ग्रंथालय संदर्भ सेवा : तात्विक व प्रात्यक्षिक. साखरे राजेंद्र रमाकांत. युनिव्हर्सल प्रका . पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
71086 आधुनिक ग्रंथालयातील तालिकीकरण. लेले वसंत वि. युनिव्हर्सल प्रका पुणे. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
74171 सार्वजनिक ग्रंथालय मार्गदर्शिका. हंचाटे राजकुमार. नंदादीप बुक सर्व्हिस ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
74988 ग्रंथ कर्णिक प्रदीप. नवचैतन्य प्रका. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
75364 ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा. जोशी सुनिल. नवचैतन्य प्रका. मुंबई. ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
85917 वाचनसाहित्य रद्दबातल धोरण. पाटील सी. श्री. छाया पाटील ग्रंथालय शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 2