आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 687

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8422 शक व सन यांची तिथी व तारीखवार जंत्री. मोडक बा. प्र. --- ज्योतिष्य. Claim Book
9146 नवमतवाद . आ 1. राजशेखर. रमेश नाडकर्णी . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9147 योग - विचार भा 1ला .आ 1. काटवे ह. ना. दि. मा . धुमाळ. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9148 संकल्प सामर्थ्य. आ.1. कुलकर्णी रा. वि. ग. वा. शहा.छापखाना. इचलकंरजी. ज्योतिष्य. Claim Book
9149 मानसोन्नती . आ 1. फडके ना. सी. गो. भा. गणफुले . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9150 मानस - मंदिर . आ 1. फडके ना. सी. डी. एन . मोघे . कोल्हापूर. ज्योतिष्य. Claim Book
9151 मानवातील जीवन अथवा आत्म्याचे अविनाशित्व. आ 1. परनाईक ल. त्र्यं. अ. वि. पटर्वधन . पुणे . ज्योतिष्य. Claim Book
9154 मानसोन्नती . आ 1. फडके ना. ल . गो. आ .गणपुले . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9155 नवे मानसशास्त्र आणि नवी निती . आ 1. आळतेकर मा. दा. आळतेकर .पोर्ले. ज्योतिष्य. Claim Book
9156 संकल्प सामर्थ्य.आ 1. कुलकर्णी रा. वि. ब. वा . शहा .छापखाना . इचलकरंजी. ज्योतिष्य. Claim Book
9157 मानस विद्या शिक्षक . आ 1. कुलकर्णी भाऊ श्रीधर. नारायण चव्हाण . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9158 मानस शक्ती परिचय. आ 1. कुलकर्णी रा. वि. कुलकर्णी. सातारा. ज्योतिष्य. Claim Book
9159 आपण आहो माणसे. आ 1. आपटे ना. ह. वा. रा. पेंडसे. पुणे 2. ज्योतिष्य. Claim Book
9160 बुध्दी कौशल्य - शिक्षक . आ1. कुलकर्णी भाऊ श्रीधर. ना. बा .चव्हाण . पुणे 2. ज्योतिष्य. Claim Book
9161 सुलभ जातक भा 3रा . आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9162 ज्योतिष शास्त्राचा व्यावहारीक उपयोग .आ 1. अभ्यंकर वि. वि. व्ही .टी .घाडगे. कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9163 वधु- वर पिंंंत्रका संमेलन . आ 1. खानापूरकर विनायकशास्त्री. खानापुरकर . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9164 स्त्री जातक प्रदीप . आ 1. मुंडले पं. वा. ना. ह. आपटे . कोरेगांव. ज्योतिष्य. Claim Book
9165 वार्षिक राशि भविष्य . आ 1. बोरकर गो. ज. अस्ण प्रकाशन खेवाडी मुबई 4. ज्योतिष्य. Claim Book
9166 कुंंडली वर्णन . आ 1. दिक्षित ग. प्र. श्री. शा हणमंत. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9167 वर्ष भविष्य . आ 1. देशिंगकर नारायणशास्त्री. देशिंगकर . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9168 शनिविचार . आ1. काटवे ह. ना. दि.मा. धुमाळ नागपूर. ज्योतिष्य. Claim Book
9169 गृहण - विचार दैव विचार माला. आ 1. काटवे ह. ना. दि.मा. धुमाळ नागपूर. ज्योतिष्य. Claim Book
9170 भाव-विचार . आ 1. काटवे ह. ना. दि मा धुमाळ. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9171 ज्योतिष विषयक ठोकताळे व अनुभव . आ 1. हंडेकरी म. मु. वि. म. भागवत . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9172 होरा शास्त्र . आ 1. माणगांवकर काशिनाथ विष्णू. वि. म. भागवत. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9173 गहण -विचार दैव विचारमाला.आ 1. काटवे ह. ना. वि. मा. धुमाळ. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9174 नक्षत्र फल . आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. ए. पी. बापट. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9175 सुलभ जातक भा 4था . आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. ए. पी. बापट पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9176 सुलभ जाातक भा 5वा. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. ए. पी. बापट. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9177 बालबोध ज्योतिष . आ 1. प्रधान य. के. प्रधान . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9178 हर्षल व नेपच्युन उर्फ प्रजापती वरूण . आ 1. वसंत माधवी. मााधवी वसंत . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9179 रवि- विचार - दैव विचारमाला. आ 1. काटवे ह. ना. दि. मा. धुमाळ. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9180 सटीक मुहुर्त मार्तंड प्रारंभ . आ 1. धामणकर तु. ग. एस. व्ही . छापखाना. चिपळुण. ज्योतिष्य. Claim Book
9181 सार्थ महुर्त मार्तंड . आ 1. दातार गो.ना. तु.पु. शेटेये. मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9182 जातक शिरोमणी खं 1ला . आ 1ला. नवाथे विष्णू गोपाळ. पांडुरंग जावजी . मुंबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9183 लघु जातक.आ 1. महिराचार्य वराह. आं. रा. सावंत. बेळगांव. ज्योतिष्य. Claim Book
9184 जातक रहस्य.आ 1. राजे द्वारकानाथ ना. --- ज्योतिष्य. Claim Book
9185 पाहिजे त्या सनाची तारीख महिनावार काढण्याची रीत. आ 1. घोलकर रा. ना. घोलकर . कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9186 जातक दर्पण आ 1. हेर्लेकर ग. वि. सांवंत आ. रा. बेंळगाव. ज्योतिष्य. Claim Book
9187 जातक दर्पण . आ 1. हेर्लेकर ग. वि. आ. रा. सांवंत. बेळगांव. ज्योतिष्य. Claim Book
9188 भास्कराचार्य तत्कृत ज्योतिष. आ 1. मोडक ज. बा. जगन्भीम छापखाना. रत्नागिरी. ज्योतिष्य. Claim Book
9189 सहदेव मताचे ज्योतिष रत्न. गोडबोले ना. आ. गोडबोले. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9190 जातकालंकार . आ 1. साठे अनंत. भा. ना. गोडबोले. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9191 श्री गृह लाघव. गोडबेाले, जोशी. ज्ञानदिर्पण छा. मुंबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9192 सुलभ जातक भा 2. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे .महाड. ज्योतिष्य. Claim Book
9193 सुलभ जातक भा 2. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे .महाड. ज्योतिष्य. Claim Book
9194 सुलभ जातक भा 3. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे .महाड. ज्योतिष्य. Claim Book
9195 पत्रिका साधन . भा 2रा. आ 1. जोशी पां. ग. बाबाजी प्रि. छा. ज्योतिष्य. Claim Book
9196 नक्षत्र रहस्य भा 1ला .आ 1. झित्री म. मु. वि. ग. भागवत . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9197 तेज विचार . भा1ला . आ 1. काटवे ह. ना. वि. ग. भागवत . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9198 संकल्प सामर्थ्य. आ 1. कुलकर्णी रा. त्र्यं. ग. व. शहा छा.तासगांव ज्योतिष्य. Claim Book
9199 मानस -शक्ति -परिचय. कुलकर्णी रा. वि. ग.व. शहा . छा.तासगांव ज्योतिष्य. Claim Book
9200 रवि-विचार व दैव विचार माला. आ 1. काटवे ह. ना. दि. मा धुमाळ.नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9201 जोशी बुवा भा 2. थोरात विष्णू बळवंत. पी. बी पाठक छा. पारोळा. ज्योतिष्य. Claim Book
9202 कुंडली विज्ञान अंक 1ते 4. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9203 कुंडली विज्ञान अंक 1ते 15 . आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9204 कुंडली विज्ञान अंक 1ते 8. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9205 कुंडली विज्ञान अंक 1ते 9. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9206 कुंडली विज्ञान . अंक 1ते32. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9207 कुंडली विज्ञान .अंक 1ते 12. आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9208 कुंडली विज्ञान अंक 1ते 14. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे महाड कुलाबा. ज्योतिष्य. Claim Book
9209 पंचंाग कृती विज्ञान . पवार शि. ग. --- ज्योतिष्य. Claim Book
9210 भाव चित्रे अथवा सुलभ सामुद्रिक . आ 1. तांबे ल. के. लता तांबे. पुणे 2. ज्योतिष्य. Claim Book
9211 जातक तत्वदर्शन आ 1. केणी शां. वा. केणी . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9212 गृहिणी जातक . आ 1. राजे द्वारकानाथ ना. पी. डी. राजे. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9213 सुलभ ग्रह - गुणधर्म. आ 1. अवचट व. द. य.रा. दाते.पुणे2. ज्योतिष्य. Claim Book
9214 जातक वल्लभ . आ 1. अवचट व. द. सुहासिनी अवचट. ज्योतिष्य. Claim Book
9215 सुलभ तत्वज्ञान . आ 1. देसाई माधवी. आजगांवकर रा, वा. रत्नागिरी . ज्योतिष्य. Claim Book
9216 शुभा शुभ गृह निर्णय विचार. आ 1. काटवे ह. ना. नागपुर प्रकाशन. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9217 सुलभ वर्गसाधन . आ 1. अवचट व. द. य. स. दाते. पुणे 4. ज्योतिष्य. Claim Book
9218 संगणे संहिता.आ 1. हणमंते या. ब. ना. म. महतकर. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9219 शुक्रविचार . आ 1. काटवे ह. ना. दि. मा . धुमाळ. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9220 आगामी काल. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9221 अनागत काल . आ 1. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस.पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9222 मानव युग आ 1. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9223 गृहयोग . आ 1. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9224 शुभाशुभा योग . आ 1. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9225 भावी गृहयोग . आ 1. पंंडित इंदुमती. शांताराम सबनीस . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9227 रवि - विचार देव विचार माला -हिंदी . आ 1. जोहरापूरकर विद्याधर. नागपुर प्रकाशन. नागपुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9316 रमलनवरत्न . आ 1. कामत श्री. य. आ. रा. सावंत . बेळगाव. ज्योतिष्य. Claim Book
9317 जोतिषसार . आ 1. जोशी ल. ग. ना. भि . खातु . ज्योतिष्य. Claim Book
9318 ज्योतिर्विजय आ 1. कोन्हो मा. व. कान्हो . मबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9319 बृहत पंचांग फलादर्श सार्थ. आ 1. वाघोलीकर अमृत मा. वाघोलीकर . कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9320 शक व सन यांची तिथी व तारीख वार जंत्री (इ. स. 1919ते 1940). आ 1. मोडक बा. प्र. वि. व. मोडक कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9321 योगमाला . आ 1. नवाथे द. गो. नवाथे . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9322 शक व सन यांची तिथी व तारीख वार जंत्री ( 1929ते 1940).आ 1. मोडक बा. प्र. वि. व. मोडक . कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9323 आता काय होणार ? आ 1. शर्मा आत्माराम. गंगा सागर बुक डेपो . जालना. ज्योतिष्य. Claim Book
9324 मानसशास्त्र. आ 1. जोशी शंकर परशुराम. य. गो . जोशी . पुणे 2. ज्योतिष्य. Claim Book
9325 सुलभ स्त्री जातक . आ 1. कावतकर सावित्रीबाई कृ. कावतकर . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9326 सार्थ बृहत यवन जातक . आ 1. जोशी ल. ना. ना. र.क्षीरसागर . पुणे2. ज्योतिष्य. Claim Book
9327 जातक शिरोमणी खंड 1.आ 1. नवाथे विष्णू गोपाळ. नवाथे . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9328 मनोविज्ञान . आ 1. कुलकर्णी वा. मा. --- ज्योतिष्य. Claim Book
9329 अचानक द्रव्य - निधी रहस्य . आ 1. महाजन न. प. न. रा. जोशी . मुबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9330 जातक तत्वदर्शन .भा 1-2. आ 1. केणी शां. वा. केणी.पुणे 2. ज्योतिष्य. Claim Book
9331 प्राथामिक ज्योतिषी .भा 1. आ 1. केणी शां. वा. केणी . पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
9332 सुबोध सहदेव भाडळी मन . आ 1. पाठक वा. ल. पा.क. वा. ल. मुंबई. ज्योतिष्य. Claim Book
9333 मानस मंदिर . आ 1. फडके ना. सी. दा. ना. मोघे . कोल्हापुर. ज्योतिष्य. Claim Book
9334 परलोकांच्या दिवंगताचे संवाद . आ 1. फडके स. ह. फडके . पनवेल . ज्योतिष्य. Claim Book
9335 त्रिकालस ज्योतिषी वाण सुदर्शन अर्थात भ्रृगसंहितमृत कलश . आ 1. चव्हाण धै. द. इंदुमती धैं. पुणे. ज्योतिष्य. Claim Book
Page 1 of 7