आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 464

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
2749 पठाणी पाश - आ.1. पाठक ग. कृ. वाग्विहार मंदिर कुरूंदवाड. भाषा. Claim Book
2750 टाकीचे घाव - आ.1. फडके ना. सी. वि.आ. हर्डीकर कोल्हापू. भाषा. Claim Book
2751 नाटयकला एक कुठार मात्रा - आ.1. ठौसर रा. ना. ज.न.टाटो मुंबई. भाषा. Claim Book
2752 श्री. प्र.कृ. खाडिलकर यांची नाटयसृष्टी - आ.1. घारपुरे वा. ह. घारपुरे पुणे. भाषा. Claim Book
2753 श्री.प्र.कृ. खाडिलकर यांची नाटयसृष्टी - आ.1. घारपुरे वा. ह. घारपुरे पुणे. भाषा. Claim Book
2754 श्री.प्र.कृ. खाडिलकर यांची नाटयसृष्टी - आ.1. घारपुरे वा. ह. घारपुरे पुणे. भाषा. Claim Book
2755 अस्पृश्योध्दार - आ.1. साने गुुुरुजी. गो.रा.पाटणकर. भाषा. Claim Book
2756 गडकरी - आ.1. जोशी स. वा. मित्र मंडळाकरीता बेळगांव. भाषा. Claim Book
2757 लोकसिंहासन - आ.1. शुक्ल सदाशिव अनंत. अ.गो. जेाशी मुंबई. भाषा. Claim Book
2758 सं.सैतानी फासा - आ.1. कोठारे मा.मो. अ.गो. जेाशी मुंबई. भाषा. Claim Book
2760 गडकरी - आ.1. जोशी रा. वा. मित्र मंडळाकरीता बेळगांव. भाषा. Claim Book
2761 मालविकाग्नि मित्रसार व विचार - आ.1. लेले मा. व्यं. विविध ज्ञानविस्तार मुंबई. भाषा. Claim Book
2762 भगवा झेंडा - आ.1. बोडस रा. ग. गो.रा. पाटणकर पुणे. भाषा. Claim Book
7306 हया देशाचे प्रेम - आ.1. मनोहर माधव. नारायण पुराणिक मुंबई. भाषा. Claim Book
8243 निबंधशास्त्र व कला - आ.1. जोशी प्र. न. सुलोचना लिमये पुणे. भाषा. Claim Book
8263 मराठी लघुसिध्दांत कौमुदी संधी आणि सुबन्त प्रकरण भा.1- 2 - आ.1. किंजवडेकर रामचंद्र दत्तात्रय. श्रीपाद शास्त्री पुणे. भाषा. Claim Book
8281 बंगाली मराठी कोश - आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. गो.बा. जोशी पुणे. भाषा. Claim Book
8334 मराठी भाषेची लेखन पध्दती - आ.1. बनहट्टी ना.दा. वे.शा. बलकुंदी नागपूर. भाषा. Claim Book
8335 मराठी भाषेची घटना - आ. 1. जोशी रामचंद्र भिकाजी. मा.रा. जेाशी पुणे. भाषा. Claim Book
8336 मराठी साहित्य व्याकरण भा. 1-2 - आ.1. मोने सरोज. शं.न. जोशी पुणे. भाषा. Claim Book
8337 साहित्य समालेाचन सन 1935 - आ.1. आफळे सुनिती. अधिकारी मुंबई. भाषा. Claim Book
8338 वाक्य मिमांसा- आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. बा.म. फडतरे पुणे. भाषा. Claim Book
8339 आर्यलिपी. आ.1. चांदोरकर गो. का. सत्कार्योत्तेजक सभा धुळे. भाषा. Claim Book
8344 महाराष्ट्र सारस्वत भा.1 - आ.1. भावे विनायक लक्ष्मण. वि.ल. भावे ठाणे. भाषा. Claim Book
8346 मराठे आणि त्यांची भाषा -आ.1. जाधव भास्करराव. रा.बा. जाधव कोल्हापूर. भाषा. Claim Book
8347 कानडी भाषा माला. गोडबोले गो. त्र्यं. --- भाषा. Claim Book
8348 छंदोमंजरी - आ.1. रेड्डी रंगाचार्य बाळकृष्ण. श.न. जोशी पुणे. भाषा. Claim Book
8349 महाराष्ट्र वाङमय - आ.1. ओक शं. गो. निर्णयसगर मुंबई. भाषा. Claim Book
8350 नागरी लिपी शुध्दीचे आंदोलन - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. ग.पां. परचुरे मुंबई. भाषा. Claim Book
8351 मराठी भाषेचा विकास - आ.1. परांजपे वा. गो. परांजपे पुणे. भाषा. Claim Book
8368 मराठी व्याकरणावरील निबंध - आ.1. चिपळूणकर कृष्णशास्त्री. श.न. जोशी पुणे. भाषा. Claim Book
8369 जगाचे वाङमय - आ.1. सबनीस रा. पं. --- भाषा. Claim Book
8370 जागतिक स्वरूपांत शास्त्र शुध्द आपली लिपी - आ.1. टाकसांळे बा. ग. टाकसाळे पुणे. भाषा. Claim Book
8371 --- अज्ञात. --- भाषा. Claim Book
8374 गुजराथी स्वयंशिक्षक - आ.1. कुलकर्णी क्षमा. वि.र.बाम मुंबई. भाषा. Claim Book
8375 अहिराणीची कुळकथा -आ.1. बोरसे दा. गो. सु.दा. बोरसे मालेगांव. भाषा. Claim Book
8376 महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण - आ.1. क्रमवंत जगन्नाथशास्त्री. अ.का.प्रियोळकर मुंबई. भाषा. Claim Book
8377 महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरणे-आ.1. क्रमवंत जयवंत. अ.का. प्रियोळकर. भाषा. Claim Book
8378 मराठी व हिंदी शिक्षक - आ.1. कुलकर्णी वा. दा. --- भाषा. Claim Book
8379 --- अज्ञात. --- भाषा. Claim Book
8380 --- अज्ञात. --- भाषा. Claim Book
8381 भारताची भाषा समस्या - आ.1. पोतदार दत्तो वामन. ग.वा. करमरकर पुणे. भाषा. Claim Book
8382 गुजराथी स्वयं शिक्षक -आ.1. कुलकर्णी क्षमा. वि.र.बाम मुंबई. भाषा. Claim Book
8383 मराठी गुजराथी शिक्षक -आ.1. मेहता एन. कल्याण. भाषा. Claim Book
8384 --- अज्ञात. --- भाषा. Claim Book
8385 --- अज्ञात. --- भाषा. Claim Book
8386 भाषा इतिहास आणि भूगोल -आ.1. कालेलकर ना. गो. मौज प्रकाशन मुंबई. भाषा. Claim Book
8387 मराठीच्या व्याकरणाचा पुनर्विचार - आ.1. मंगरूळकर अरविंद. व.ह. गोळे पुणे. भाषा. Claim Book
8388 सतराव्या शतकांतील गोमंतकी बोली -आ.1. प्रभुदेसाई वि. बा. टी.व्ही. चिदंबरन मुं. भाषा. Claim Book
8389 मराठी भाषेचे संप्रदाय व म्हणी - आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. य.गो. जोशी पुणे. भाषा. Claim Book
9137 मराठी भाषेचे वाक्प्रचार म्हणी इत्यादी . आ 1. भिडे वि. वा. शं. ना . जोशी . पुणे. भाषा. Claim Book
9744 मराठीची सजावट. मुजुमदार गोपाळ गोविंद. आर्युभूषण छा. पुणे. भाषा. Claim Book
9761 भाषाशास्त्र प्रवेश. आ 1. निरंतर गं. भा. पां. रा. ढमढेरे . पुणे. भाषा. Claim Book
9773 मराठी भाषा परिचय . आ 1. धुले ग. म. श्री. वि. दामले . पुणे 4. भाषा. Claim Book
9800 मातृभाषेचे अध्यापन . आ 1. डांगे चंद्रकुमार. दा. त्र्य. जोशी . पुणे2. भाषा. Claim Book
9957 भाषा आणि संस्कृती . आ 1. कालेलकर ना. गो. वा.पु. भागवत मुंबई. भाषा. Claim Book
10011 मराठी व्याकरणाची मूलतत्वे . आ 1. केळकर गणेश हरी. वि. ग. कुलकर्णी . पुणे 2. भाषा. Claim Book
10452 देवनागरी लिपीची घडण . आ 1. परांजपे कृ. रा. स. ग. मालशे . मुंबई 14. भाषा. Claim Book
13861 नासादीय सूक्त भाष्य पूर्वार्ध . आ 1. राजवाडे रामचंद्र शंकर. राजवाडे पुणे. भाषा. Claim Book
13905 व्याकरण महाभाष्य मूळ आणि मराठी भाषांतर. आ 1. अभ्यंकर म. वा. प. म. लिमये . पुणे. भाषा. Claim Book
13906 व्यावहारिक संस्कृत व्याकरण . आ 1. बोरवणकर रा. ग. न. मो. जोशी. मुंबई. भाषा. Claim Book
13971 मराठी भााषेचा विकास . आ 1. परांजपे वा. गो. परांजपे . पुणे. भाषा. Claim Book
13972 मराठी भाषा उगम व विकास. आ 1. कुलकर्णी कृष्णाजी पांडुरंग. कमला भिडे. पुणे. भाषा. Claim Book
14032 भरतखंडाचा अर्वाचीन कोश. गोडबोले रघुनाथ भास्कर. रा. श्री. गोंधळेकर. पुणे. भाषा. Claim Book
14038 महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश विभाग 1 अ-थ. आ 1. कर्वे चिंतामण गणेश. महाराष्ट्र कोरा. मंडळ. पुणे. भाषा. Claim Book
14039 महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश विभाग 2रा. द-ज्ञ. आ 1. कर्वे चिंतामण गणेश. महाराष्ट्र कोंरा मंडळ. पुणे. भाषा. Claim Book
14041 महाराष्ट्र शब्दकोश विभाग 1ला . अ. ऐ . आ 1. दाते यशवंत रामकृष्ण. दाते. पुणे. भाषा. Claim Book
14043 महाराष्ट्र शब्दकोश वि. 3रा. ओ. खं. आ 1. दाते यशवंत रामकृष्ण. दाते. पुणे. भाषा. Claim Book
14044 महाराष्ट्रीय शब्दकोश वि. 3रा. ग. ठ. आ 1. दाते यशवंत रामकृष्ण. दाते. पुणे. भाषा. Claim Book
14049 महाराष्ट्र वाक्संपद्राय कोश वि. 1ला. अथ. आ 1. कर्वे चिंतामण गणेश. दाते पुणे. भाषा. Claim Book
14051 सुलभ विश्‍वकोश भा 1ला. अ तेका. आ 1. दाते यशवंत रामकृष्ण. य. गो. जोशी. पुणे. भाषा. Claim Book
14052 सुलभ विश्‍वकोश भा 2ा. काते ज्वा. आ 1. दाते यशवंत रामकृष्ण. य. गो . जोशी . पुणे. भाषा. Claim Book
14053 सुलभ विश्‍वकोश भा 3रा. झते न्हीव. आ 1. कर्वे चिंतामण गणेश. य. गो. जोशी. पुणे. भाषा. Claim Book
14054 सुलभ विश्‍वकोश भा4था . आ 1 भ्रामक गतीयंत्र. कर्वे चिंतामण गणेश. य. गेा भाषा. Claim Book
14055 सुलभ विश्‍वकोश भत्त 5वा. मते विठ्ल सुंदर . आ 1. कर्वे चिंतामण गणेश. य. गो जोशी. पुणे. भाषा. Claim Book
14056 सुलभ विश्‍वकोश भा 6वा. विठयामहारते ज्ञेयवाद. आ 1. कर्वे य. रा. य. गो. जोशी. पुणे. भाषा. Claim Book
14057 मराठी व्युत्पतीकोश( ऐतिहासिक व तौलनिक ) . आ 1. कुलकर्णी पांडुरंग कृष्णाजी. के. भि . ढवले . पुणे. भाषा. Claim Book
14092 संकेत कोश. आ 1. हणमंते श्रीधर शामराव. कमला बंेंद्रे . सोलापूर. भाषा. Claim Book
14106 हिंदी -मराठी कोश. आ 1. कातगडे नारायण संभाजी. नि. लु. मंत्री . अजमेर. भाषा. Claim Book
14107 संस्कृत व प्राकृत कोश. गोडबोले ना. आ. ज्ञानप्रकाश छा. पुणे. भाषा. Claim Book
14112 मराठी भाषेचा सरस्वतीकोश . भा 1ला. आ 1. भिडे वा. वि. श. न. जोशी . पुणे. भाषा. Claim Book
14113 मराठी भाषेचा सरस्वतीकोश . भा2रा. आ 1. भिडे वा. वि. श. न. जोशी. पुणे े. भाषा. Claim Book
14114 फार्शी मराठी कोश . आ 1. पटवर्धन मा. गि. द.वा. पोतदार.पुणे. भाषा. Claim Book
14115 मराठी अमर कोश . (संस्कृत मराठी कोश सहित)आ 1. हेर्लेकर गो. य. आ. रा भाषा. Claim Book
14118 रत्नकोश . आ 1. बीडकर बाळकृष्ण मल्हार. इंदुप्रकाशछा. मुंबई. भाषा. Claim Book
14184 शास्त्रीय व्याकरण . आ 1. दामले मोरो केशव. --- भाषा. Claim Book
14212 प्रियजन. आ 1. पै शिरीष. पे्रस्टीज प्रकाशन . पुणे. भाषा. Claim Book
14213 शिवबाचे शिलेदार . आ 1. दांडेकर गो. नी. स.के. बोडस . पुणे. भाषा. Claim Book
14230 मुंबई ग्रामपंचायती विधान भा 1ला. गणित शा. परि. ज्यो. शा परि. रसा. शा. परि . आ 1. राणे द. म. राणे . पुणे. भाषा. Claim Book
14237 नालंदा विशाल शब्दसागर . आ 1. श्री नवलजी. ला फूलचंद जैन. देहली. भाषा. Claim Book
14254 ट्रेवटीयध सेंचुरीइंग्लीश हिंदी डिकशनरी . खं.आ 1. भंडारी एस. प. हा ब्रम्हपूरी. अजमेर. भाषा. Claim Book
14255 ट्रेंवंटीयध सेंचुरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी खंड. 2. आ 1. भंडारी एस. प. हा ब्रम्हचारी . अजमेर. भाषा. Claim Book
14256 ट्रेवंटीयध भंडारी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी खं3रा. आ 1. भंडारी एस. प. ह. ब्रम्हचारी . अजमेर. भाषा. Claim Book
14258 20.सेंचुरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ख 7वा. ाआ 1. भंडारी एस. प.हा. ब्रम्हपूरी . अजमेर. भाषा. Claim Book
14259 20सेंचुरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी खड 2 रा. आ 1. भंडारी एस. निलंकठ रानडे .ठाणे . भाषा. Claim Book
14260 ए डिक्शनरी ऑफ दी मराठी लॅग्वेंज खं. 2रा. आ 1. फडके गंगाधरशास्त्री व इतर. लियो प्रेस . मुंबई. भाषा. Claim Book
14261 शद्ब रत्नाकार (शद्बकोश). चंद्रोबा माधव. ओरिएंटल छापखाना. मुंबई. भाषा. Claim Book
14262 ए डिक्शनरी इन संस्कृत ऍड इंग्लीश . आ 1. थाटस. बापीटमिशन प्रेस . कलकत्ता. भाषा. Claim Book
14298 ए. डिक्शनरी मराठी ऍड इंग्लीश . आ 1. मोल्सवर्थजे. टी. बॉम्बे एज्यु. सो. छा. मुंबई. भाषा. Claim Book
14299 संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी खं1ला.आ 1. आपटे वा. ग. आपटे . पुणे. भाषा. Claim Book
Page 1 of 5