आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 88

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8796 विमानाच्या मा-यापासुन रक्षण. लिमये गो. गं. श्री .दा . कुलकर्णी. मुबई .4.आ. 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8797 वॉर्डन पथकाचा श्री गणेशा. खासगीवाले अ. ह. खासगीवाले .पुणे 2. आ 2 . यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8798 संक्षीप्त वार्डन शिक्षक. खासगीवाले अ. ह. शं. न . जोशी . पुणे. आ . 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8799 अंतरिक्ष विजय अथवा विमान विद्येचा विकास. जोशी ग. ना. मनोहर रानडे . पुणे. 2 आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8800 आधूनिक शस्त्र संसार. मराठे गो. कृ. कृ.गो . मराठे . पुणे 2 . आ. 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8801 शिल्पोयुक्त संग्रह. ओव्हरसी सी. खं. सुशानबोध छा . मुबई. आ . 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8802 नभोवाणीचे लेखनतंत्र. व्हटकर नामदेव. ग. रा. रायकर. मुबई 7 आ. 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8803 हिंदुस्थानचा सागर विक्रम. टेंबे भा.म. टेंबे . व-हाड . आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8804 सुलभ वास्तुशास्त्र. देशपांडे र. श्री. श्री. र .देशपांडे . पुणे. आ. 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8805 मराठी मोटार गाईड. गोखले वि. ग. गोखले. जमखंडी . आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8806 डिझेल आणि सेमि डिझेल इंजिन्स. पंसाळकर ल. वि. पुसाळकर . कोल्हापुर. आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8807 सेप्ट्रीक्यूल पंप. पुसाळकर ह. वि. पुसाळकर कोल्हापुर . आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8809 यंत्रे आणि संशोधक. पुराणिक नारायण. वसंतकुमार सराफ. मुबई. आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8810 मेाटार गाडयांची कूंंळकथा. शिरधनकर भानू. के . वि . कोठावळे. मुबई 4 आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8811 कात काम मार्गदर्शक. भिडे शंकर गोपाळ. ग. रा. भटकळ.मुबई. आ . 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8812 सुलभ यंत्र शास्त्र. पंडितराव ल. गो. श्री. र. देशपांडे पुणे . आ 1. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8813 रेडिओ दुरूस्ती. आ 1. सोहनी श्रीनिवास विनायक. महाराष्ट राज्य. मुबंई . यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8881 रेशीम व त्याचे उत्पती . आ 1. दातार के.ग. दातार . सांगली . यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
8959 इडली डोसा व इतर दक्षिणा पदार्थ. अ1. लक्ष्मण हेमा. मेा. सा. साठे . पुणे 4. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
9140 रेडिओचे अंतंरंग व कार्य पध्दती . आ 1. आपटे आ. स. उद्यम प्रकाशन . नागपुर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
13612 घडी की कहानी. आ 1. माहेश्‍वरी रमेशकुमार. राजपाल ऍ. स. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
13713 शक्ति और इंजन. गोपाल कृष्ण. रामलाल पुरी. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
13796 छोटे उदयोग . आ 1. बेडेकर धु. ह. दि. च. आ. ऍ. स . दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
13996 राज्य व्यवहार विचार. आ 1. गाडगीळ नरहर विष्णू. जोशी दा त्र्यं . पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
14185 मोटार विज्ञान भा 1ला. आ 1. वझे ह. वि. वझे. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
14186 मोटार विज्ञान भा 2रा. आ 1. वझे ह. वि. वझे. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
17272 ट्रान्झिस्टर रेडिओ दुरूस्ती - आ.1. वाघ वि. कृ. वि.कृ. वाघ मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
18450 रसरत्नसमुच्चय - आ.1. कुलकर्णी स. बा. कुल सचिव शिवाजी कोल्हापूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
18642 सुबोध रेडिओ दुरूस्ती - आ.1. दाते व्ही. बी. दाते मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
18731 मोटार सायकल स्कूटर तंत्र आणि मंत्र भा.1 - आ.1. आपटे म. शं. म.शं. आपटे पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
19422 धातू आणि मिश्रधातुंच्या जगात - आ.1. सहस्त्रबुद्धे वसंत. गो.य. राणे पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
19918 रेकॉर्ड प्लेअर - आ.1. सोहनी श्रीनिवास विनायक. म.रा. सा.मं. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
19928 उद्योग रसायनी - आ.1. लेले आनंद माधव. आनंद कार्या. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
19932 कातन यंत्राचे अंतरंग -आ.1. भिडे शंकर गोपाळ. स.म.रा.सा.मं. मं. मुंबई 32. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
22005 विद्युत यशोदीप - आ.1. पिटके शाम. सोमय्या प्रका. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
25796 विमानांच्या विश्‍वात - आ.1. खरे माधव हरि. अनिरूध्द कुलकर्णी पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
27113 शास्त्रागार . आ. 1. घाटे निरंजन. अनिल मेहता . कोल्हापूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
27173 जवळून दूरदर्शन . आ. 1. केळकर केशव. श्री . विशाखा प्रका . पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
43869 मोटरगाडयांची कुळकथा. शिरधनकर भानू. केाठावळे के.वि. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44634 घरगुती इलेक्ट्रिशियन. उद्यम प्रकाशन उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44638 नित्योपयोगी वस्तूंची दुरूस्ती -2. घारे र. अ. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44639 मोटारीची निगा व दुरूस्ती -3. आपटे श्रीपाद. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44640 मोटर सायकर निगा व दुरूस्ती. आपटे श्रीपाद. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44641 सायकल दुरूस्ती. पराडकर ना. पां. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44642 पाणी काढण्याची यांत्रिक साधने. श्रीकृष्ण गोविंद. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44647 वायरमन. शेकटकर मु. रं. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44649 रेडिओचे अंतरंग व कार्यपध्दती -4. आपटे आ. स. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
44650 शिवणकला -5. दांडेकर ज. पां. उद्यम प्रकाशन नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
49462 औद्योगिक शासन अर्थात कारखानदारी.आ 2. जोशी य. शं. उद्यम प्रकाशन. नागपूर. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
51332 मोटर ड्रायव्हिंग तंत्र आणि मंत्र . आ 1. हजारे दीपक. मॅजेस्टीक प्रका. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
53239 इलेक्ट्रानिक्स उद्योग व्यवसाय. आ 1. महांबरे गंगाधर. इंद्रायणी . पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
53904 टेलिव्हिजन. समेळ सोमनाथ. ज्ञानलता प्रका. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
54026 रेडिओ दुरूस्ती. आ 4. सोहनी श्रीनिवास विनायक. संस्कृती मंडळ. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
59475 चंद्रावर पहिला माणूस. जोशी प्र. न. श्रीराम बुक ए. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
60193 राजकारण पाण्याचे. भोंगळे सुधीर. राजहंस प्रका. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
61595 घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणी 1. यंत्रानंद. प्रमोद प्रका. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
61596 घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणी 2. यंत्रानंद. प्रमोद प्रका. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
61937 संदेशायन. आपटे आल्हाद. ग्रंथाली प्रका.पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
62487 पुनर्वसनाचे प्रश्‍न. दामले आशा. ग्रंथाली ज्ञानयज्ञ मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
63876 यंत्रशास्त्र आणि ध्वनिशास्त्र यांची मूलतत्वे. गोडबोले रा. द. पुणे विद्यापीठ . पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
63881 हे विश्‍वचि माझ्या घरी. गीत प्रकाश. फुलराणी प्रकाशन. ठाणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
63898 प्रकाश. लेले पु. श्री. प्रसाद प्रका . पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
66596 मशीनें . नाटकीन जेरोम. हिंदुस्थान प्रका. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
66597 हवाई जहाज . हाईलॅड हेरन्ड. हिंदुस्थान प्रका. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
66639 बिजली के प्रयोग . जोसलीन आई. सी. भारत ज्ञान विज्ञान प्र. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
66696 राकेट और मिसाइल. गर्ग सी. एल. इंद्रप्रस्थ प्रका. दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
66697 प्रकाश की रंग - बिरंगी दुनिया . आ 1. शर्मा अशोककुमार. इंदप्रस्थ प्रका . दिल्ली. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
68705 दूरसंचार कथा . आ 2. राजन मोहन सुंदर. नॅशनल बुक ट्रस्ट . इंडिया. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71173 प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र. बोडस आनंद जयराम. मनोरमा प्रका . मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71174 विमानगाथा. बोडस आनंद जयराम. मनोरमा प्रका . मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71311 वायरमन. कुलकर्णी मा. गो. सन पब्लि. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71554 विमान गाथा. बोडस आनंद जयराम. मनोरमा प्र. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71868 बिजलीदेवीची कहाणी. परांजपे गोविंद लक्ष्मण. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
71920 जल झुंजार. घाटे निरंजन. प्राजक्त प्रका पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
72008 एका एन्रॉनची अंधारयात्रा. दिवाडकर भालचंद्र. मनोरमा प्रका . मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
72045 एका एन्रॉनची अंधारयात्रा. दिवाडकर भालचंद्र. मनोरमा प्रका . मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
72874 बोगदे खणा बोगदे. खासगीवाले काशिनाथ. ग्रंथाली यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
73756 यातायात केनियम. महाजन एल. सी. नॅशनल बुक ट्रस्ट. इंडिया. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
75340 क्रॉक्रिटचे किमयागार. तांबे उषा. ग्रंथाली मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
76304 प्राचीन भारतीय विमानशास्त्र. बोडस आनंद जयराम. मनोरमा प्रका. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
78690 कहाणी कोयनेची. तांबे उषा. राजहंस प्र. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
79166 कहाणी केायनेची. तांबे उषा. राजहंस प्र. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
85923 इथे संगणकाचिये नगरी. थत्ते सुधीर. ज्योत्स्ना प्रकाशन. मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
102814 पुस मॉश ते डॅश-400. महाजन रत्नाकर. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
111523 विमानगाथा. बोडस आनंद जयराम. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
131518 माझ्या स्वप्नातील भारत. मुरगुडकर चंद्रशेखर./डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम. चिनार पब्लिशर्स पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
140322 इंजिनियरच व्हायचयं. गीत श्रीराम. राजहंस प्रकाशन पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
141849 ध्वनितरंगांचे आविष्कार आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारसा. जोशी वर्षा डॉ. भारतीय विचार साधना. पुणे. यंत्रविद्या -अभियांत्रिकी. Claim Book
Page 1 of 1