आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 10

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8717 टोम्याटोची लागवड. कारेकर कृ. बा. आंनंद विष्णु पुणे वैदयकिय. Claim Book
8720 बडोदयातील मलबिद्या. माणिकराव. सडेकर द. ब.गो.खानापुर. वैदयकिय. Claim Book
8721 शारिरिक शिक्षण. ओगले शि. ल. करतरकर. हे.ग. पुणे2. वैदयकिय. Claim Book
8722 व्यायामाचा अभ्यासक्रम. शिर्के शि. स. शिर्के जळगांव आवृती 1. वैदयकिय. Claim Book
8723 उम्बहस्तचा व्यायाम भा 1. शेख एस. एस. श्री.दा. सातवळेकर औंध आ. 1. वैदयकिय. Claim Book
8724 माझी व्यायाम पघ्दती. भोपटकर ल. ब. भोपटकर पुणे आ. 1. वैदयकिय. Claim Book
8725 बडोदयातील मल्लविघा. माणिकराव. द. गो. सडेकर ,खानापुर आ.1. वैदयकिय. Claim Book
8726 संध व्यायाम मराठी स्पष्टीकरण. माणिकराव. कृ. . ब. महाबळ. आ 1. वैदयकिय. Claim Book
8727 ज्ञानमित्र. खाडिलकर / खरे. पु. बा. खरे आ . 1. वैदयकिय. Claim Book
8729 बालराजे. म्हसकर कृ. श्री. .... वैदयकिय. Claim Book
Page 1 of 1