आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 766

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
5964 आवरकर साहित्य. आवरकर आण्णाराव. शं.स. डोळेपुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5965 निबंध संग्रह -भा.2. - आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5966 आघात - आ.1. वरेरकर मामा. गो.गो. अधिकारी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5967 निवृत्ती विनोद -आ.1. त्रिवेदी अ. क. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5968 जीवन प्रकाश - आ.1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. वसंत श्री सातवळेकर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5969 सावरकर साहित्य भा.5 -आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. किर्लोस्कर पे्रस किर्लोस्करवाडी. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5970 स्वैर विचार - आ.1. माडखोलकर ग. त्र्यं. बाबुराव चिमटे नागपूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5971 हवेतील मनोरे - आ.1. पवार गणपत खंडेराव. य.गो. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5972 सावरकर साहित्य भा.4 -आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. किर्लोस्कर प्रेस किर्लोस्करवाडी. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5973 विविध निबंध संग्रह - आ.1. जोशी भि. रा. भि.रा. जोशी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5974 प्रस्थान - आ.1. ठाकरे प्रबोधनकार. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5975 गोड निबंध भा. 3 - आ.1. साने गुुुरुजी. रा.ज. देशमुख पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5976 विचार विहार - आ.1. जोशी वामन मल्हार. रा.ज. देशमुख पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5977 जीवन प्रकाश - आ.1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर सातारा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5978 भूतावर भ्रमण - आ.1. केळकर यशवंत नरसिंह. केळकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5979 स्वराज्यातील निवडक निबंध - आ.1. परांजपे शि. म. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5980 स्वराज्यातील निवडकनिबंध -आ.1. परांजपे शि. म. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5981 मधुकर - आ.1. भावे विनोबा. राधाकृष्ण बजाज वर्धा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5982 निबंध माला- आ.1. चिपळूणकर वि. कृ. सुविचार प्रकाशन मं. नागपूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5983 काळांतील निवडक निबंध भाग. 10 - आ.1. परांजपे शि. म. य.गो. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5984 के सरीतील निवडक निबंध - आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. आर्यभूषण पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5985 सावरकर साहित्य भा.1 - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. किर्लोस्कर कि. वाडी. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5986 सावरकर साहित्य भा.2 - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. किर्लोस्कर पे्रस कि. वाडी. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5987 आवरकर साहित्य -आ.1. डोळे शं. स. डोळे पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5988 जीवन विकास - आ.1. छापेकर ल. नी. रामभाऊ मोगे अमळनेर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5989 जीवन विकास - आ.1. छापेकर ल. नी. रामभाऊ मोगे अमळनेर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5990 श्री मन्महाराज शाहू छत्रपतींची भाषणे - आ.1. जैनेंद्र पे्रस कोल्हापूर. जैनेंद्र पे्रस कोल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5991 श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपतींची भाषणे - आ.1. श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपती. जैनेंद्र पे्रस केाल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5992 श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपतींची भाषणे - आ.1. श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपती. जैनेंद्र पे्रस कोल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5993 आकाशवाणी - आ.1. वायुपुत्र. ह.वि.मोटे मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5994 दत्तात्रय पै यंाची निवडक भाषणे - आ.1. पै द. व्यं. हिंदू छापखाना गोवा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5995 दत्तात्रय पै यांची निवडक भाषणे - आ.1. पै द. व्यं. हिंदू छापखाना गोवा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5996 लोकनायक अणे यांचे लेख व भाषणे. जतकर भी. ह. जतकर. यवतमाळ. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5997 लोकनायक अणे यांचे लेख व भाषणे. जतकर भी. ह. जतकर. यवतमाळ. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5998 आवरकर साहित्य - आ.1. डोळे शं. स. डोळे पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
5999 मराठी लेखसंग्रह - आ.1. ओडलमने आत्मारामशास्त्री. गद्देमने नारायणशास्त्री अकोला. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6000 खुसखुशीत मेवा अथवा फिरस्त्याचे निवडक ललेख गाडगीळ श्री. वा. महाराष्ट्र वाङमय मं. हैद्राबाद. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6001 स्फुट लेख संग्रह - आ.1. देशपांडे वामनराव ना. ह.ना. काकडे औंध. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6002 स्फुट लेख संग्रह - आ.1. देशपांडे वामनराव ना. ह.ना. काकडे औंध. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6003 आकाशवाणी - आ.1. कोल्हटकर प्र. श्री. ह.वि. मोटे दादर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6004 करमणुकीची निबंधमाला - आ.1. आपटे ह. ना. रमा आपटे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6005 निबंध संग्रह भा.2. भाटे, जोशी. विविधज्ञान विस्तार. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6006 गो.ग. आगरकर चिीरत्रात्मक निबंध - आ.1. अळतेकर माधव दामोदर. म.ना. कुलकर्णी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6007 आघात (वरेरकरांची निवडक भाषणे व लेख) - आ.1. वरेरकर मामा. गो.गो. अधिकारी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6008 इंद्रधनुष्य (विविध लेख संग्रह ) - आ.1. आपटे दा. ना. आर्य सुधारक पे्रस बडोदे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6009 वत्सला वहिनी यांचे प्रसिध्द व अप्रसिध्द लेख - आ.1. वत्सला वहिनी. ना.वा. महाजनी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6010 कोल्हटकरांचा लेखसंग्रह - आ.1. कोल्हटकर अच्युत बळवंत. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6011 गोड निबंध - आ.1. साने गुुुरुजी. रा.ज. देशमुख पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6012 मुमुक्षुंचे उद्गार - आ.1. पांगारकर ल. रा. पांगारकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6013 मुमुक्षचे उद्गार - आ.1. पांगारकर ल. रा. पांगारकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6014 ज्युबिली अंक - आ.1. पुणे सार्वजनिक सभा. सार्वजनिक सभा पूणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6015 निवडक निबंध - आ.1. पाळेक र भ. ब. साळवी आणि कं. मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6016 निबंधसंग्रह - आ.1. भाटे, जोशी. विविधज्ञान विस्तार. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6017 निबंध संग्रह भा. 3 - आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. बा.म. फडतरे पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6018 मधुमक्षिका - आ.1. ओक विनायक कोंडदेव. निर्णयसागर मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6019 निबंधरत्नमाला - आ.1. भाटे गो. चि. ब.ग. दाभोळकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6020 गद्यरत्नसमुचय भा.1 - आ.1. लेले ल. ग. इंदिरा छा. पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6021 गद्यरत्नसमुच्चय भा.2 - आ.1. लेले ल. ग. इंदिरा छा. पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6022 गद्यरत्नमाला - आ.1. बापट गो. श. ग.से. बुक डेपो मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6023 वेळेचे महत्व - आ.1. भांडारे ए. ग. मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6024 ग्रंथमाला - आ.1. मराठे स. के. विद्याविलास कोल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6025 ग्रंथमाला - आ.1. मराठे स. के. विद्याविलास केाल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6026 विविध विषय संग्रह - आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. --- संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6027 विचार भ्रमण - आ.1. दामले मोरो केशव. वि.गो. विजापूरकर उज्जयिनी. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6028 जीवनदर्शन - आ.1. खलिल जिब्रान र.ग. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6029 कोंदणे - आ.1. फडके ना. सी. बा.रा. ढेंबे कोल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6030 अवतार मेहेरबाबा माला - आ.1. जोशी त्रि.ं ना. जोशी नागपूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6031 स्युतसौतिक - आ.1. घारपुरे शि. स. घारपुरे धुळे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6032 ज्ञान व विज्ञान - आ.1. रमातनय. ल.ना. चापेकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6033 परलोकाचा प्रवास - आ.1. भांडारकर म. रा. ग.म. वीरकर पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6034 श्री सांप्रदायिक विविध खंड - आ.1. रामदासी आणि रामदास. शं.श्री. देव धुळे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6035 साहित्यसंग्रह भा. 1 - आ.1. परांजपे शि. म. य.गो. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6036 साहित्य संग्रह भा. 1 - आ.1. परांजपे शि. म. य.गो. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6037 गांधीगीता किंवा 20 व्या शतकातला कृ ष्णार्जुन संवाद - आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. गो.ब. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6038 केसरीतील निवडक निबंध - आ.1. आगरकर गोपाळ गणेश. वि.ह. बर्वे पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6039 सावरकर सुत्रे - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. रं.गो. भिडे कोल्हापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6040 सावरकर सुत्रे - आ.1. भिडे ग. रं. सावरकर विं.दा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6041 गच्चीवरील गप्पा - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. चापेकर बदलापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6042 गच्चीवरील गप्पा - आ .1. चापेकर नारायण गोविंद. चापेकर बदलापूर. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6043 हिंडलग्याचा प्रसाद - आ.1. कालेलकर द. बा. गो.वा. कुलकर्णी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6044 चारी दिशा - आ.1. नारळकर ना. ग. ना.धों. वैद्य. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6045 स्वाध्याय संदेश - आ.1. ठाकरे के. सी. गोविंदाग्रज मंडळी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6046 श्रीमन्महाराज सयाजीराव गायकवाडा खं. 1 - आ.1. सावळाराम दामोदर. दामोदर सा. कं. मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6047 श्री मन्ममहाराज सयाजीराव गायकवाड खं. 1 - आ.1. सावळाराम दामोदर. सावळराम दा.कं. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6048 श्रीमन्महाराज सयाजीराव गायकवाड खं. 2 - आ.1. सावळाराम दामोदर. सावळराम दा. कं. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6049 श्रीमन्महारा सयाजीराव गायकवाड खं.3 - आ.1. सावळाराम दामोदर. सावळराम दामोदर कं. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6050 श्रीमन्महाराज सयाजीराव गायकवाड खं. 1 - आ.1. सावळाराम दामोदर. सावळराम दामोदर कं. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6051 निबंधमाला- आ.1. चिपळूणकर वि. कृ. शं.न. जोशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6052 हिंडलग्याचा प्रसाद -आ.1. कालेलकर द. बा. गो.वा. कु लकर्णी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6053 महात्माजींची उत्तर गीता - आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. गो.ब. जेाशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6054 निवडक लेख - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. ग.म. वीरकर मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6055 गर्तव्याची हाक - आ.1. साने गुुुरुजी. शं.वा. कुलकर्णी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6056 मधुकर - आ.1. भावे विनोबा. जमनालाल बजाज मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6057 साहित्य संग्रह - आ.1. परांजपे शि. म. परांजपे पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6058 डॉ. केतकर यांचे संकीर्ण लेख - आ.1. केतकर श्री. व्यं. ता.वा. महाजनी मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6059 गहन विषयावर अल्प विचार - आ.1. देसाई शां. आ. दामोदर सा.आ. कं. मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6060 करमणुकीची निबंधमाला - आ.1. आपटे रमाबाई. के.भि. ढवळे मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6061 मधुकर - आ.1. भावे विनोबा. जमनालाल बाजा वर्धा. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6062 अच्युतराव कोल्हटक र - आ.1. गद्रे अनंत हरी. गद्रे. मुंबई. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
6063 साखर झोप - आ.1. निरंतर गं. भा. य.गो. जेाशी पुणे. संकिण निबंध संग्रह. Claim Book
Page 1 of 8