आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 587

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
7413 सामाजिक प्रश्‍न - आ.1. कालेलकर काकासाहेब. रा.ज. देशमुख पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7414 हिंदूचे समाज रचना शास्त्र - आ.1. जोशी गोविंद. वि.म. जेाशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7415 विधि संस्था- आ.1. फडके ना. ल . ब.ग. दाभोळकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7416 सामाजिक धर्मसुधारणा भा.1 - आ.1. गावस्कर बा. वि. गावस्कर मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7417 सोशॅलिझम अर्थात सुलभ समाजवाद. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. य. गो. जोशी. पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7418 वाटचाल - आ.1. नारायण जयप्रकाश. समता प्रकाशन नाशिक. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7419 विवाहीतांचे नक्षत्रदर्शन - आ.1. साने गं. रा. साने पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7420 सर्वोदय येाजना- आ.1. सर्वोदय नियोजन समिती. र.ग. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7421 सर्वोदयाचा इतिहास व शास्त्र - आ.1. देव शंकरराव. र.ग. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7422 समाजविकास - आ.1. क्षीरसागर श्री. केे. अ.अ. कुलकर्णी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7423 सामाजिाक उत्क्र ांती - आ.1. कानेगांवकर द. रा. दा.ना. मोघे केाल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7424 लेाकजीवन - आ.1. कालेलकर काकासाहेब. जी.डी. देसाई अहमदाबाद. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7425 सुधारणा सुख व सदाचार - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. वि.गं. केतकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7426 नवी साहसी योजना - आ.1. व्हिलार्ड आर. ऍस्पी. डी. के. कानजी मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7427 भावी गृहीणी अर्थात उदयाची कन्या -आ.1. दांडेकर मालती. म.ल. दांडेकर बुधगांव. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7428 समाजसेवा तत्वे व मार्ग - आ.1. नाईक पु. गो. टी.ए. कुलकर्णी मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7429 पिता पुत्र संबंध - आ.1. दाते यशवंत रामकृष्ण. दाते पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7430 कल्की अर्थात संस्कृतीचे भवितव्य - आ.1. साने गुुुरुजी. र.ग. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7431 मंगलधाम - आ.1. तळवलकर गोपिनाथ. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7432 आपली राहणी - आ.1. दांतवाला एम. एल. रा.ज. देशमुख पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7433 समाज जीवन - आ.1. तनय राम. ग.गो. जोशी मिरज. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7434 ग्रामिण चित्रे - आ.1. आपटे गो. ना. मानवता प्रकाशन सातारा. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7435 नवे दर्शन - आ.1. कोठावळे के. वि. कोठावळे मुंबई 4. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7437 नंदादीप - आ. लवाटे द. स. म.य. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7438 भारतीय लोकसत्ता -आ.1. सहस्त्रबुद्धे पुरुषोत्तम गणेश. दे.श्री. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7439 मानवजातीची कथा -आ.1. साने गुुुरुजी. र.ग. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7440 सुष्टीची यांत्रिक उत्पत्ती - आ.1. विद्यार्थी. एक विद्यार्थी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7441 डॉ. आंबेडकरांनी काय केले ? - आ.1. कट्टी दत्ता. द.कट्टी कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7442 केसरी प्रबोध खं. 1 - आ.1. केसरी महोत्सव मंडळ. ल.ब. भोपटकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7443 केसरी प्रबोध खं. 3 - आ.1. केसरी महोत्सव मंडळ. ल.ब. भोपटकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7444 राष्ट्रीय उन्नतीची तत्वे - आ.1. श्रीदास विद्यार्थी. शामरावकृष्ण मं. मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7445 समाजशास्त्रावरील कारस्थाने - आ.1. भाटे गो. चि. अ.ल. द्रविड पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7446 समाजशास्त्रावरील कारस्थाने - आ.1. भाटे गो. चि. अ.ल. द्रविड पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7447 पाश्‍चात्य राष्ट्रांची सामाजिक उत्क्रंाती - आ.1. आगाशे ग. कृ. वि.गो. विजापुरकर कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7448 समाजशास्त्राची तत्वे भा.1 - आ.1. फडके ना. ल . ब.ग. दाभोळकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7449 समाजशास्त्राची तत्वे. अनुभवजन्य सिध्दांत - आ.1. फडके ना. ल . ब.ग. दाभोळकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7450 हिंदूंचे समाजरचना शास्त्र - आ.1. जोशी गोविंद. वि.म. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7451 भारतीय समाजशास्त्र - आ.1. केतकर श्री. व्यं. वं.शा. बाळेकुं ्रद्री नागपूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7452 उपासमार की नियोजन ? अर्थात हिंदी लोक संख्येचा प्रश्‍न - आ.1. हाटे चंद्रकला. पां.ना. बनहट्टी नागपूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7453 जगांतील समाजक्रंाती व हिंदुस्थान े- आ.1. खेर ग. श्री. अ.वि.भट पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7454 जीवन संस्कृती -आ.1. कालेलकर काकासाहेब. गो.वा. कु लकर्णी कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7455 सेवा धर्म - आ.1. पटवर्धन आप्पासो. गो.वा. कु लकर्णी कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7456 आदर्श खेडे - आ.1. वाडेगांवकर वि. ना. वाडेगांवकर नागपूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7457 जीवन आणि समाज - आ.1. जोशी श्रीपाद. अ.अ. कु लकर्णी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7458 समाज आणि समाजसेवा - आ.1. जोशी श्रीपाद. द.र. कोपर्डेकर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7459 स्वराज्याचा शरयू - आ.1. बागल माधवराव. मा.बागल कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7460 धर्म भोळे पणाची तुंबडी - आ.1. नवले ना. मा. नवले सासवड. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7461 काश्मिर - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. चाफेकर पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7462 शास्त्र व रूढी यांच्या बालविषयी विचार - आ.1. तेलंग का. भि. निर्णयसागर मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7463 जमाखर्च तत्व आणि तंत्र - आ.1. वैद्य चिंतामण विनायक. चि.बा. वैद्य कल्याण. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7464 लोकसंख्येचे पुस्तक - आ.1. भोसले शां. स. शिवाजी प्रि.ं पे्रस केाल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7465 हिंदू समाज संघटना आणि विघटना - आ.1. सहस्त्रबुद्धे पुरुषोत्तम गणेश. अ.अ. कुलकर्णी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7466 कौटुंबिक स्वास्थ्य रक्षण. जळूकर दत्तात्रयशास्त्री. व. श्री. सातवळेकर. पारडी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7467 मानवी स्वातंत्र्य (प्रेरणा व साधना) - आ.1. नाईक विजय. सु.दे. जोशी व लोखंडे पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7468 बोलके आकडे - आ.1. ओगले शि. ल. सचिवालय मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7469 शेतक-याचा असूड -आ.1. मालशे स. गं. सं.ग. मालसे मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7470 हिंदु स्त्रियांची उन्नती आणि अवनिती याला जबाबदार कोण? - आ.1. खैरमोडे चां. भ. महाबोध सेासा. कलकत्ता 12. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7471 जंगलचे राजे - आ.1. नारगोलकर कुसुम. जे.पी. नाईक गारगोटी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7472 समाजवाद काही समस्या - आ.1. पुराणिक अ. द. दा.ना. मोघे कोल्हापूर. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7473 जातिवाद आणि वर्गवाद - आ.1. पंडित नलिनी. प्रभाकर सिध्द पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7474 वर्ण व जाती - आ.1. पटवर्धन मो. वि. अ.ज.प्रभु पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7475 कामगार व तुम्ही -आ.1. चिटणीस शंकर. के.के. वोरामुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7476 मराठे कालीन समाज दर्शन - आ.1. जोशी शंकर नारायण. वि.दा. गांगल पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7477 गावं गाडा -आ.1. अत्रे त्र्यंबक नारायण. ह.वि. मोटे मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7478 महाराष्ट्राची सामाजिक पुर्नघटना भा.1 - आ.1. वाळिंबे रा. शं. वाळींबे पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7479 समाज विकास कार्य आणि पध्दती - आ.1. एन्समिंगर डग्लस. रा.ज. देशमुख. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7480 आव्हान आणि आवाहन -आ.1. गोरे ना. ग. प्रभाकर सिध्द पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7481 वैयक्तिक व सामाजिक - आ.1. सहस्त्रबुद्धे पुरुषोत्तम गणेश. अ.अ. कुलकर्णी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7482 स्त्रियांचे गांधी -आ.1. कन्नमवार मा. सां. वसंतकुमार सराफ मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7483 समाज विकासआणि भारतीय ग्रामिण समाज - आ.1. हळबे एस. के. श्री.टी. दास मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7484 लोकमत -आ.1. आठवले सदाशिव. शंकरराव देव पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7485 व्यक्तिमत्वाचा विकास- आ.1. अकोलकर ग. वि. शंकरराव देव पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7486 प्रादेशिक नियोजन - आ.1. पळशीकर वसंत. शंकरराव देव पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7487 संपन्न समाज. गाडगीळ गंगाधर. अ. ल. गाडगीळ. मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7488 स्वराज्य शिष्टई - आ.1. देव शंकरराव. शं.द. देव पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7489 खरावीर पुरूष - आ.1. धामणकर स. वा. धामणकर पणवेल. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7505 मानवी कर्तव्य -आ.1. जोगळेकर स. आ. गणेश म.आ. कं. मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7506 क्षत्रिय आणि त्यांचे अस्तित्व -आ.1. बिरंजे वा.लि. ता.वा. बिरंजे मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
7920 संस्था संगोपन - आ.1. देवधर इंदिराबाई. सु.दे. जोशी पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
10381 नवमतवाद . आ 1. पेंडसे लालजी. वि. वि. भट . मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13212 श्रुखंला की कडियॉ. आ 1. वर्मा महादेवी. भारती भंडार . इलाहाबाद. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13244 इंग्लैंड में गांधीजी . आ 1. वर्मा शंकरलाल . मार्तड उपाध्याय . दिल्ली. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13489 सामाजिक कुरीतिया . आ 1. मिश्रमाधव प्रसाद. राजपाल ऍ. स. दिल्ली. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13505 क्र ांती की भावना. आ 1. प्रिन्ंस क्रोपाटकिन. राजपाल ऍन्ड सन्स . दिल्ली. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13635 अमेरिका में श्रम व्यवस्था. आ 1. विद्याभास्कर . जयभारती इलाहाबाद. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13772 डॅा . बाबासाहेब आंबेडकरंाचे धर्मांतर . आ1. खरात शंकरराव. ग. ल. ढोकळ . पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
13790 संक्रमणकाळाचे आव्हान. आ 1. सरदार गं. बा. जोशीव लोखंडे . पुणे 9. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15069 समाज सुधारणेच्या कित्येक बाजू . आ 1. खळे आणि मंडळी. तत्व दर्शक छा. मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15078 समाज शंकराचार्य वसुधारक . आ 1. पेठे के. ना. आर्युभूषण छा. पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15082 समाज सुधारणेच्या कित्येक बाजू. आ 1. खळे आणि मंडळी. तत्व दर्शक छा. पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15109 प्रत्यंंत देश गमन मीमांसा. आ 1. उपाध्ये वा. न. फत्तेंसिंह छा. बडेादे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15112 कलियुग . आ 1. लोकहितवादी. एशिऍरोब . मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15145 प्रत्यंत देशगमन मीमांसा. आ 1. उपाध्ये वा. न. फत्तेसिंह छा. बडोदे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
15147 शुद्र जातीच्या पंचायतीचे अनर्थकारक परिणाम आणि व्यांस उपाय . आ 1. हिरवे वि. तु. अंबाप्रसाद छा. मुंबई. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
16492 गांवगाडा. आ 1. अत्रे चिं. ना. टवि. मोरे . मुंबई . सामाजिक शास्त्र. Claim Book
17120 जंगलचे राजे - आ.1. नारगोलकर वसंत. जे.पी. नाईक गारगोटी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
17121 जंगलचे राजे - आ.1. नारगोलकर वसंत. जे.पी.नाईक गारगोटी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
17122 जंगलचे राजे - आ.1. नारगोलकर वसंत. जे.पी. नाईक गारगोटी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
17123 जंगलचे राजे - आ.1. नारगोलकर वसंत. जे.पी.नाईक गारगोटी. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
17132 महाराष्ट्रातील शेत जमीन व उत्पादन - आ.1. देशपांडे श्री. ह. देशपांडे पुणे. सामाजिक शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 6