आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 214

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8397 पिकावरील कीड तीवर उपाय - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8424 पक्षी - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न.जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8426 घरगुती जनावरे - आ.1. काशिकर के. र. --- प्राणी विज्ञान. Claim Book
8427 कीटक शास्त्र - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. कोल्हटकर पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8429 कीटक शास्त्र - भा.1 - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8432 मध आणि मधमाशा - आ.1. अनंतन. श.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8433 प्राणिशास्त्र (मुलतत्वे ) - आ.1. मोडक बा. प्र. वि.ब. मोडक कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8434 प्राणी निबंध 1 ते 4 - आ.1. परांजपे ल. प. वि.गो. विजापूरकर कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8435 प्राणी निबंध 1 ते 4 - आ.1. परांजपे ल. प. वि,गो. विजापूरकर कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8449 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8451 दुनियेतील मौजा - आ.1. दांडेकर मालती. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8452 मानवांचे पूर्वज - आ.1. पटवर्धन रा. वि. वा.वि.भट मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8458 पक्षी दर्शन - आ.1. आपटे म. वि. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8460 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8461 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8464 निसर्ग नवलाई - आ.1. कोगेकर ना. वा. बाबुभाई लाखनी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8474 कारवारचा काळूराम - आ.1. शिरधनकर भानू. वा.वि. भट मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8477 आपले मुके मित्र -आ.1. टिळक देवदत्त नारायण. पुं.ना. देशमुख अमरावती. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8482 पृथ्वीची गोष्ट - आ.1. सोवनी रा. वि. ग.ल. ठोकळ पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8484 आपले मानवेतर मिश्र पक्षी - आ.1. कर्वे ज.नी. य.गो. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8487 वीस विचित्र किंवा अपरिचित. गोखले वि. ना. दि. दा. गांगल पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8488 मत्स्यजीवन - आ.1. सोवनी रा. वि. य.गो. जोशी. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8505 अखिल जगांत आम्हीच श्रेष्ठ. गोखले वि. ना. दि. दा. गांगल पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8535 भारतीय वन्य प्राणी -आ.1. शर्मा राम. संचालन प्रकाश वि. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8543 आमचे मित्र आमचे शत्रू - आ.1. चेंदवणकर सदानंद. य.गो. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
14475 हिंदुस्थांनातील सर्प . भा 1ला. आ 1. चिपळूणकर वि. गो. फॅमिली प्रिटंींग . पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
14476 हिंदुस्थानातील सर्प . भा 1ला. आ 1. चिपळोणकर वि. गो. फॅमिली प्रिटंींग . पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
14479 किटक सृष्टी . आ 1. आगाशे ग. कृ. विद्याविलास व समर्थ प्रसाद . कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
14480 कीटक सृष्टी. आ 1. आगाशे ग. कृ. विद्याविलास व समर्थ प्रसाद. कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
20640 सर्प परिचय - आ.1. काणकोणकर रमेश. गं.श्री. केाशे मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
20889 भारतातील सर्प - आ.1. देवरस पु. ज. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
20890 भारतातील सर्प - आ.1. देवरस पु. ज. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
20899 भारतीय पक्षी -आ.1. अली सलिम. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
20900 भारतीय पक्षी - आ.1. अली सलिम. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
22558 आनंदगान - आ.1. गोळे प्रकाश. इंद्रायणी साहित्य पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
22942 रत्न रहस्य - आ.1. मोतीवाला एम. यू. अ.अ.कुलकर्णी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
23345 प्राणी सृष्टी - आ.1. आपटे म. वि. स.म.रा. सं.मं. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
24691 पशुपक्षी कीटक - आ.1. भांडारकर सुभाष. मॅजेस्टिक बुक स्टॉल मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
25388 वाघ आणि माणूस -आ.1. देसाई रमेश. दिनकर गांगल पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
25926 जीवसृष्टीची नवलकथा. - आ.1. मोटे कृष्णाबाई. गजानन क्षीरसागर पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
26320 पक्षी निरिक्षण. आ. 1. कुलकर्णी बी. एस. केशव कोठावळे. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
27316 माळावरचे पक्षी. आ. 1. कुलकर्णी बा. स. मॅजेस्टिक प्रका . मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
28251 प्राण्यांचे जग. आ. 1. घाटे निरंजन. श्रीराम बु. एजन्सी. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42965 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42966 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42967 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42968 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनल बुक ट्रस्ट. नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42969 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42970 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42971 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42972 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनल बुक ट्रस्ट. नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42973 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनल बुक ट्रस्ट. नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
42974 मनीमावशीचा परिवार. चतुर्वेदी मनोहरदास. नॅशनल बुक ट्रस्ट. नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
43325 मुलांचे मत्स्यालय. पाळे वसुधा. गाडगीळ अ.ल. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
44570 पक्षी विज्ञान. गोखले वि. ना. डॉ. कोशे गं.श्री. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
44655 भारतातील सर्प. वकील व्यंकटेश. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
44872 सर्पपरिचय -2. काणकोणकर रमेश. सोमैय्या पब्लि. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
45025 पक्षी निरीक्षण. कुलकर्णी बा. स. मॅजिस्टीक बुक स्टॉल. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
45877 प्राणिविज्ञान भा . 1 आ 1. आपटे शि. ग. म. राज्य . सा. व. सं. मं. मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
45878 प्राणिसृष्टी भा 2. आपटे य. वि. म. राज्य सा.व. सं . मं . मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
47380 वाघ आणि माणूस. देसाई रमेश. गांगल दिनकर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
48756 सर्पतज्ञ डॉ. रेमंड डिटमार्स. आ 1. गवाणकर वीणा. राजहंस प्रकाशन. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
50962 महाराष्ट्राची प्राणीसृष्टी . नलावडे संजीव. दास्ताने रामचंद्र कं. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
51713 माकडचेष्टा. गोरे अनिल. वाचली ईस्टर्न लि. प्राणी विज्ञान. Claim Book
52150 निसर्गलीला. शेख रियाज. मेहतापब्लि. हा . पूुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
53283 पाण्यातले दिवस. आ 1. जाधव प्रल्हाद. राजहंस प्रकाशन. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
53510 बहुगुणी वनस्पती. आ 1. परांजपे प्रकाश. श्री विद्या प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
53511 निसर्गदान. आ 1. परांजपे प्रकाश. श्री विद्या प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
55480 जीवसृष्टी (ऑक्सफर्ड). सोवनी रा. वि. ऑक्सफर्ड युनि . प्रेस. न्यूयॉर्क. प्राणी विज्ञान. Claim Book
55575 ऑक्सफर्ड जीवसृष्टी. सोवनी रा. वि. ऑक्सफर्ड युनि . प्रेस. न्यूयॉर्क. प्राणी विज्ञान. Claim Book
55590 मुठेवरचा धोबी. आ 1. पुरंदरे किरण. राजहंस प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
55872 हमारे परिचित पक्षी. आ 2. अली सलिम. नॅशनी बुक ट्रस्ट. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
55913 डाइनोसॉर. हाशमी ए. एन. प्रवीण प्रका. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56213 श्‍वानाचं विश्व. अष्टीकर बा. सी. #NAME? प्राणी विज्ञान. Claim Book
56944 सर्पसृष्टी - आ.1. वैद्य वसंत. इंप्रेशन्स प. हा. बेळगाव. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56972 भारतातील कासवे. दास इंद्रनील. ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56973 फेजंट. पुरंदरे किरण. ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56974 क्र ौंच. भालेराव अरूण. ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56975 प्रकृष्ट. नायडू नरेंद्र. ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
56977 भारतातील सर्वसामान्य फुलपाखरे. जोशी मदनमोहन. ऑक्सफर्ड युनिर्व्हसिटी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
59476 अद्भुत प्राणीजीवन. घाटे निरंजन. श्रीराम बुक ए. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60263 डिस्कव्हरी. मंडलिक दीपक. रणजीत प्रका. कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60328 भारतीय रानपक्षी -1. वारघडे सुरेशचंद्र. रविराज प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60329 भारतीय रानपक्षी 2. वारघडे सुरेशचंद्र. रविराज प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60330 भारतीय रानपक्षी 3. वारघडे सुरेशचंद्र. रविराज प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60331 भारतीय रानपक्षी.-4. वारघडे सुरेशचंद्र. रविराज प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60340 पक्ष्यांची घरटी. तापीकर श्रीकांत. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60429 डिस्कवरी. मंडलिक दीपक. रणजीत प्रका. कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60657 भारताचे संकटग्रस्त प्राणी आणि त्यांचे संरक्षण. अग्निहोत्री सुनंदा. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60659 भारतीय पक्षी -3. सोवनी रा. वि. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. प्राणी विज्ञान. Claim Book
60899 वायरस मित्र भी शत्रु भी. दत्त अश्‍विनी. भारत ज्ञान वि. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
61690 डॉली द क्लोन. देवबागकर दिप्ती. शेखर फाटक असो. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
62279 जीव जंतु जगत. खोसला डी. एन. राष्ट्रभाषा प्रका. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
62280 जीव जंतु जगत. खोसला डी. एन. राष्ट्रभाषा प्रका. दिल्ली. प्राणी विज्ञान. Claim Book
63295 निसर्गलीला. शेख रियाज. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
63313 आभाळ पक्षी. तापीकर श्रीकांत. ऋचा प्रका.पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
63892 जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कुठे . आ 1. सरदेसाई गो. बा. प्रसाद प्रका. पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
63917 किटकांच्या दुनियेत . आ 1. जोशी अ. स. प्रसाद प्रका . पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
63989 व्याघ्र प्रकल्प . आ 1. वारघडे सुरेशचंद्र. अस्मिता प्रका . पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
64241 आपल्या भारतातील साप . चितमपल्ली मारूती. नॅशनल बुक ट्रस्ट. इंडिया. प्राणी विज्ञान. Claim Book
Page 1 of 3