आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 1234

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8391 मी कसा झाले ? - आ.1. कर्वे भा.धों. भा.धों. कर्वे पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8393 जननमरण मिमांसा - आ.1. भाटे वि. बा. बळवंत ग.दाभोळकर पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8394 रत्नप्रदीप खं. 1 - आ.1. खांबेटे म. ल. म.कृ.पाध्ये जळगांव. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8395 वनस्पतिशास्त्र अंतरंगात सृष्टिनिरीक्षण - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. रामचंद्र आणि कं. पुणे. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8396 नव्य विज्ञान अथवा आधुनिक शास्त्रीय जगत - आ.1. आतार शिं. ला. द.गो. सडेकर खानापूर. विज्ञान. Claim Book
8397 पिकावरील कीड तीवर उपाय - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8398 वनस्पती निबंध 1 ते 5 - आ.1. परांजपे ल. प. वि.गो. विजापूरकर केाल्हापूर. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8400 परमाणूंच्या युगांत -आ.1. गोखले अमरप्रकाश. मंगलागाडगीळ पुणे. विज्ञान. Claim Book
8401 लघुरत्नपरीक्षा - आ.1. खांबेटे म. ल. दा.ना.मोघे कोल्हापूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8404 विश्‍वाची रचना आणि उत्क्रांती - आ.1. ढवळे त्र्यं. गो. महाराष्ट्र शा. परिभाषा मं.पुणे. विज्ञान. Claim Book
8407 वस्पतीजीवन - आ.1. आजरेकर श्रीपाद ल. पां.ना. बनहट्टी नागपूर. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8408 वातावरण - आ.1. करंदीकर बा.शं. रा.श्री. गोंधळेकर पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8409 शास्त्रीय निबंधमाला - आ.1. परांजपे गोपाळ रामचंद्र. अ.वि. पटवर्धन पुणे. विज्ञान. Claim Book
8411 विद्युत व विद्युत के्रन - आ.1. दाते गो.के. दाते मालाड. विज्ञान. Claim Book
8412 प्राथमिक भुस्तरशास्त्र स्वभावपरिज्ञान. - आ.1. हुदलीकर सत्यबोध. अ.वि. पटवर्धन पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8413 स्वभाव परिज्ञान. कुलकर्णी रामचंद्र. --- विज्ञान. Claim Book
8414 पदार्थ विज्ञान.- आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शंकर नरहरजोशी पुणे. विज्ञान. Claim Book
8415 विद्युत - आ.1. आपटे ना. का. दा.सा. आ. मं. मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8416 विद्युत - आ.1. आपटे ना. का. दा.सा. आ. मं. मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8419 पदार्थ विज्ञान - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शंकर नरहर जोशी पुणे. विज्ञान. Claim Book
8420 अनेक विद्यामुलतत्व संग्रह - आ.1. चिपळूणकर कृष्णशास्त्री. --- विज्ञान. Claim Book
8421 विद्युत व लोहचुंबक - आ.1. दाते गो.के. --- विज्ञान. Claim Book
8423 --- अज्ञात. --- विज्ञान. Claim Book
8424 पक्षी - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न.जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8425 सुलभ शास्त्रीय ज्ञान - आ.1. कर्वे दि. धों. अ.वि. पटवर्धन पुणे. विज्ञान. Claim Book
8426 घरगुती जनावरे - आ.1. काशिकर के. र. --- प्राणी विज्ञान. Claim Book
8427 कीटक शास्त्र - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. कोल्हटकर पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8428 सुलभ वनस्पति विज्ञान - आ.1. पराडकर शं. आ. अ.वि. पटवर्धन पुणे. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8429 कीटक शास्त्र - भा.1 - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. शं.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8430 सुलभ वनस्पति विज्ञान - आ.1. पराडकर शं. आ. --- वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8431 सृष्टीशास्त्र किंवा पदार्थविज्ञान भा.2 ध्वनिशास्त्र व प्रकाशशास्त्र - आ.1. मोडक बा. प्र. जावजी दादाजी मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8432 मध आणि मधमाशा - आ.1. अनंतन. श.न. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8433 प्राणिशास्त्र (मुलतत्वे ) - आ.1. मोडक बा. प्र. वि.ब. मोडक कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8434 प्राणी निबंध 1 ते 4 - आ.1. परांजपे ल. प. वि.गो. विजापूरकर कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8435 प्राणी निबंध 1 ते 4 - आ.1. परांजपे ल. प. वि,गो. विजापूरकर कोल्हापूर. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8436 पर्जन्य नूतन विचार -आ.1. बापट दा. भा. बापट रत्नागिरी. विज्ञान. Claim Book
8437 पारिभाषिक शब्दसंग्रह - आ.1. पराडकर शं. आ. परांडेकर कोल्हापूर. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8438 यंत्रज्ञान - आ.1. ज्ञानप्रकाश छापखाना. ज्ञानप्रकाश छा. पुणे. विज्ञान. Claim Book
8439 मी कसा झाले? - आ. कर्वे भा.धों. कर्वे पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8440 सुलभ शास्त्रीय ज्ञान - आ.1. कर्वे दि. धों. अ.वि. पटवर्धन पुणे. विज्ञान. Claim Book
8441 आर्यभिषक - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. पदे मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8443 विज्ञान कथा भा.1 - आ.1. जोशी प्र. न. गो.ब. जोशी पुणे. विज्ञान. Claim Book
8444 सजीव सृष्टीची उत्क्रांती - आ.1. दातार स.ना. दातार अहमदाबाद. मानवविज्ञान. Claim Book
8445 विज्ञान कथा भा.2 - आ.1. जोशी प्र. न. गो.ब. जोशी पुणे. विज्ञान. Claim Book
8447 विज्ञान कथा भा.1- आ.1. जोशी प्र. न. गो.ब. जोशी पुणे. विज्ञान. Claim Book
8449 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8450 वनश्री दर्शन - आ.1. आपटे म. वि. अ.वि. नाईक पुणे. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8451 दुनियेतील मौजा - आ.1. दांडेकर मालती. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8452 मानवांचे पूर्वज - आ.1. पटवर्धन रा. वि. वा.वि.भट मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8453 हिंदुस्थानातील पक्षी - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8455 शास्त्राचे अध्यापन - आ.1. गद्रे ल. रा. ना.त्र्यं. भिडे पुणे. विज्ञान. Claim Book
8456 मानवाचा विकास - आ.1. पाटणकर वा. स. ग.दा सामंत मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8458 पक्षी दर्शन - आ.1. आपटे म. वि. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8459 वनश्री दर्शन - आ.1. आपटे म. वि. अ.वि. नाईक पुणे. वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8460 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8461 भारतीय पशू - आ.1. पोंक्षे शकुंतलाबाई. अ.वि. नाईक पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8463 विज्ञान शोभा - आ.1. बर्वे प. म. ग.रा. भटकळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8464 निसर्ग नवलाई - आ.1. कोगेकर ना. वा. बाबुभाई लाखनी मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8465 आधुनिक मानव आणि आधुनिक विज्ञान - आ.1. कॉनेट जेम्स बी. वा.द. बापट मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8466 व्यावहारिक ज्ञान व सामान्य माहिती भा.2 - आ.1. गोंधळेकर वि. न. अ.ह. लिमये पुणे 2. विज्ञान. Claim Book
8467 नवविज्ञानाच्या परिसरात - आ.1. कर्वे चिं. श्री. सुशिला पाटणकर पुणे. विज्ञान. Claim Book
8469 ज्योतिर्लिंग - आ.1. दिक्षित शंकर बाळकृष्ण. रा.शं. दिक्षित पुणे. विज्ञान. Claim Book
8470 मानवाची कहानी - आ.1. संझगिरी प्रभाकर. जयंत एस. भट मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8473 महाराष्ट्रातील पाणीपूरवठा - आ.1. आपटे न. गं. व.ह. गोळे पुणे. विज्ञान. Claim Book
8474 कारवारचा काळूराम - आ.1. शिरधनकर भानू. वा.वि. भट मुंबई. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8476 शास्त्रीय उपकरणे - आ.1. केळकर ना. बा. दि.दा. गंागल पुणे. विज्ञान. Claim Book
8477 आपले मुके मित्र -आ.1. टिळक देवदत्त नारायण. पुं.ना. देशमुख अमरावती. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8480 विज्ञानाची वाटचाल - आ.1. कोगेकर ना. वा. म.म. केळकर. विज्ञान. Claim Book
8482 पृथ्वीची गोष्ट - आ.1. सोवनी रा. वि. ग.ल. ठोकळ पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8484 आपले मानवेतर मिश्र पक्षी - आ.1. कर्वे ज.नी. य.गो. जोशी पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8486 किरणांच्या दुनियेत - आ.1. कोगेकर ना. वा. ग.रा.भटकळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8487 वीस विचित्र किंवा अपरिचित. गोखले वि. ना. दि. दा. गांगल पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8488 मत्स्यजीवन - आ.1. सोवनी रा. वि. य.गो. जोशी. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8489 शास्त्रीय विचार पध्दती - आ.1. शहा अ. भि. शंकरराव देव पुणे. विज्ञान. Claim Book
8491 विज्ञानाचा अन्वयार्थ - आ.1. लिमये श्रीधर दत्तात्रय. नॅशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली. विज्ञान. Claim Book
8494 अवकाशयात्रा - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8495 वनस्पतींची कार्यपध्दती - आ.1. कर्वे आनंदीबाई. र.शं. गुप्ते औरंगाबाद वनस्पतीविज्ञान. Claim Book
8496 सायन्स क्लब अर्थात विज्ञान मंडळ - आ.1. केळकर शरद. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर विज्ञान. Claim Book
8498 उत्क्रांतीवाद - आ.1. पारीख इंदुमती. शंकरराव देव पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8499 जीवोत्पत्ती - आ.1. सोवनी रा. वि. शंकरराव देव पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8500 विज्ञान विकास आणि मानवी संस्कृती भा.1 - आ.1. बडवे द. वि. दा.पां. रानडे. विज्ञान. Claim Book
8502 नव्या जगाचे निर्माते भा.1 - आ.1. कानिटकर बा. मो. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8504 नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी भा.4 - आ.1. तळपदे चं. रा. स.कृ . पाध्ये पुणे. विज्ञान. Claim Book
8505 अखिल जगांत आम्हीच श्रेष्ठ. गोखले वि. ना. दि. दा. गांगल पुणे. प्राणी विज्ञान. Claim Book
8506 नव्या जगाचे निर्माते भा.2 - आ.1. कानिटकर बा. मो. अ.ल. गाडगीळ पुणे. विज्ञान. Claim Book
8508 बहुरूपी भौतिक शक्ती - आ.1. कोगेकर ना. वा. दि.दा. गांगल पुणे. विज्ञान. Claim Book
8509 मानवी अनुवंशिकता - आ.1. सोवनी रा. वि. साहित्य संस्कृती मं. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8510 नोबेल पारितोषकाचे मानकरी भा.5 -आ.1. तळपदे चं. रा. स.कृ. पाध्ये पुणे. विज्ञान. Claim Book
8511 विज्ञान विकास आणि मानवी संस्कृती भा. 2 - आ.1. बडवे द. वि. दा.पो.रानडे पुणे. विज्ञान. Claim Book
8512 सागराचे दिव्यदर्शन - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8514 अवकाशयात्रा - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8515 हवेच्या विश्‍वात - आ.1. कर्वे चिं. श्री. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8516 ज्वालामुखी आणि भूकंप - आ.1. कर्वे चिं. श्री. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8517 सागरतळाचा शोध - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8518 विज्ञान छंद मंडळ - आ.1. कर्डिले व भालेराव सु. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. विज्ञान. Claim Book
8519 मुलतत्वाचा शेाध - आ.1. तळपदे चं. रा. स.कृ. पाध्ये पुणे. विज्ञान. Claim Book
8520 रेषात्मक यथादर्शक सुत्रे - आ.1. कुलकर्णी श्री. ना. दा.ना. मोघे कोल्हापूर. विज्ञान. Claim Book
8521 कशापासून काहीतरी - आ.1. केळकर भालबा. शामकंात बनहट्टी नागपूर. विज्ञान. Claim Book
8522 माणसाला पंख फुटतात - आ.1. रेगे पंढरीनाथ. शामकांत बनहट्टी नागपूर. विज्ञान. Claim Book
8523 सुदैवी संशोधक - आ.1. केळकर भालबा. शामकांत बनहट्टी नागपूर. विज्ञान. Claim Book
Page 1 of 13