आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 1820

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
6494 पाळणा लांबवायचा की थांबवयाचा -आ.1. परांजपे शकुंतला. श.परांजपे पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8559 बिल्व महत्व - आ.1. ओगले बाळाजी प्रभाकर. ओगले औंध. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8560 तुलनात्मक निबंध - आ.1. दिक्षित ग. स. ग.स. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8561 प्राणी आणि आरोग्य - आ.1. घारपुरे खं. ग. सहकारी ग्रं. पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8562 होमिओ पाथिक कुटुंब वैद्यक - आ.1. खरे कृ. वा. कृ.पा. खरे पूणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8564 सुखाचे संसार -आ.1. फडके ना. सी. अ.स. गोखले पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8565 चाळिशी उलटल्यावर - आ.1. टेंबे भा.म. अ.वि.पटवर्धन पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8566 आरोग्य मंजरी - आ.1. ताम्हणकर गो. अ. ताम्हणकर कोल्हापूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8567 तोतरे पणाचा प्रतिकार -आ.1. जोशी बा. वि. ना.ब.चव्हाण पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8568 ना.ब. चव्हाण -आ.1. पंतप्रतिनिधि बाळासाहेब. ना.ब. चव्हाण पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8569 इंद्रिय विज्ञान - आ.1. कोल्हटकर बा. श्री. न.अ. बर्वे पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8571 आहार आणि पोषण -आ.1. पटेल झबेर भाई. भारत प्रकाशन धुळे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8572 साथीचे रोग आणि त्यांचा प्रतिकार - आ.1. फ्लेज थिओडोर आर. पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8575 बालविकास व शिस्त - आ.1. मोडक ताराबाई. मेारारजी पद्मजी पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8576 बालकांचा हट्ट - आ.1. मोडक ताराबाई. मोरारजी पद्मी पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8579 मांसाहार -आ.1. नवलकर ह. ना. आर्य विजय पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8580 मांसहार - आ.1. नवलकर ह. ना. आर्य विजय पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8581 सार्थ श्री चरक संहिता (14)- आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8582 सार्थ श्री चरक संहिता भा.5 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8583 सार्थ श्री चरक संहिता भा.1 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. जोशी पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8584 सार्थ श्री चरक संहिता पूर्वार्ध - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. जोशी पुणे 2. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8585 सार्थ श्री चरक संहिता उत्तरर्ध - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य. गो. जोशी.पुणे2. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8586 सार्थ श्री चरक संहिता - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो.जोशी पुणे 2. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8587 सार्थ श्री चरक संहिता भा.2 उत्तरार्ध - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8588 सार्थ श्री चरक संहिताभा.2 उत्तरार्ध - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8589 सार्थ श्री चरक संहिता भा.2 उत्तरार्थ - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8590 सार्थ श्री चरक संहिता भा.3 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8591 सार्थ श्री चरक संहिता भा.1 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8592 सार्थ श्री चरक संहिता 13 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8593 सार्थ वृंद माधव भा.1 - आ.1. बोरकर द. ब. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8594 सार्थ वृंदमाधव भा.2 - आ .1. बोरकर द. ब. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8595 रस चिंतामणी - आ.1. दिक्षित य. गो. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8596 सार्थ श्रीचरक संहिता भा.4 - आ.1. पदे शंकर दाजीशास्त्री. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8597 मानव शरिर शास्त्र -आ.1. भिडे वि. ग. भा.रा. जोशी पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8598 सार्थ सुश्रुत संहिता भा.1- आ.1. फडके कृष्णाजी वासुदेव. आप्पाशास्त्री साठे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8599 सार्थ सुश्रुत संहिता भा.1 -आ.1. फडके कृष्णाजी वासुदेव. वि.ल. भावे ठाणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8600 सार्थ योग रत्नाकर -आ.1. बोरकर द. ब. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8601 ताक व आरोग्य -आ.1. परांजपे ग. पां. गं.पा. शास्त्री सांगली. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8602 आरोग्य आणि तत्वज्ञान - आ.1. चिपळूणकर गोपाळ महादेव. शं.न. जोशी पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8603 मातृपद,गर्भारपण व बाळंतपण -आ.1. टेंबे भा.म. भा.म. टेंबे यवतमाळ. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8604 तान्हे मुल - आ.1. काळे प्र. वि. प्र.वि. काळे नाशिक. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8605 अमृतपान (उष:पान) - आ.1. परांजपे ग. पां. ग.पां. परांजपे सांगली. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8606 अमृतपान - आ.1. परांजपे ग. पां. ग.पा. परांजपे सांगली. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8607 सार्थ माधव निदान -आ.1. बोरकर द. ब. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8608 लहान मुलांचे अन्न - आ.1. लुकतुके त्र्यं. रा. बावातजी स.आ. कं. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8609 व्यायाम पध्दती भा.1 - आ.1. कुलकर्णी गो. ना. कुलकर्णी केाल्हापूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8610 भिषग्वर - आ.1. काळोखे ग. पा. काळोखे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8611 लंघन चिकित्सा - आ.1. किनरे कृ. गो. किनरे पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8612 सार्थ माधव निदान - आ.1. बोरकर द. ब. य.गो. दिक्षित पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8613 स्त्रियांचे आरोग्य व शिशुपालन - आ.1. काळोखे ग. पा. काळोेखे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8614 औद्योगिक हिंदुस्थान - आ.1. पेंडसे बा. म. वि.गो. विजापूरकर कोल्हापूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8615 तुलनात्मक आर्यांग्ळ स्वस्थवृत्त- आ.1. कडेगांवकर वासुदेवशास्त्री. क डेगांवकर सातारा. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8616 समाज स्वास्थ्य मासिकातील निवडक लेख - आ.1. कर्वे रघुनाथ धोंडो. कर्वे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8617 समाज स्वास्थ्य निवडक लेख वर्ष 13 - आ.1. कर्वे रघुनाथ धोंडो. कर्वे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8618 पद्यात्मक वैद्यक -आ.1. चांदवडकर श्रीधर वि. श्री.वि. चांदवडकर पाली. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8619 आरोग्य शास्त्र अथवा औषधावीण आरोग्य -आ.1. धुरंधर कृ. वि. दा.सा.कं. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8620 बालक त्याची प्रकृती व संवर्धन - आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. दा.सा. आ.कं. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8621 रोगनिदान भा. 1 - आ.1. कडेगांवकर वासुदेवशास्त्री. वा. कडेगांवकर सातारा. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8622 सिध्दोषधे भा.1 भस्मे - आ.1. गुणे गंगाधरशास्त्री. गं.गुणे अहमदनगर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8623 आपले आरेाग्य भा.2 - आ.1. कुकडे कृ.वि. धनंजय भिसे नागपूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8624 औषधि विद्या -आ.1. लाड ना. दा. एज्युकेशन सोसा. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8625 मांसाहार -आ.1. नवलकर ह. ना. आर्यविजय पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8626 औषधे किंवा शस्त्र प्रयोग यावाचून रोग बरे करण्याचे नवे शास्त्र- आ.1. जोशी आ. वि. जोशी वाई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8627 जीवनेंिंंद्रयशास्त्र - आ.1. मराठे का. वा. मराठे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8628 जीवनशास्त्राची तत्वे -आ.1. भाटे वि. बा. ब.ग. दाभोळकर पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8629 डॉक्टर पाणी - आ.1. दाते गो. रा. दाते मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8630 नाडी परिक्षा शास्त्र -आ.1. फणसे ग. ग. फणसे पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8631 आहार चिकित्सा शिक्षक - आ.1. पांगारकर बाळासो पंत प्रतिनिधी. आहार चिकित्सा शिक्षक. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8632 शक्ति संरक्षण -आ.1. सीताकांत. य.र. क्षीरसागर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8633 शक्ति संरक्षण - आ.1. सीताकांत. य.र.क्षीरसागर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8634 आपले आरोग्य भा.1 - आ.1. कुकडे कृ.वि. धनंजय भिसे नागपूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8635 सुखाचे संसार - आ.1. फडके ना. सी. अ.स. गोखले पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8636 आरोग्याची गुरूकिल्ली - आ. केळकर मा. स. ए.पी. बापट ब्रदर्स पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8637 सूतिकर्म विद्या -आ.1. पाटणकर बी. एस. बी.एस. पाटणकर पणवेल. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8638 कुटुंब मंत्री -आ.1. सिमियन रेबेका. इंडीयन प्रि. पे्रस मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8639 त्र्यंबकी -आ.1. भाटवडेकर कृष्णशास्त्री. म. अमरापुरकर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8640 बालसंगोपन - आ.1. गोडबोले कृ. ब. जावजी दादाजी मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8641 रोगी व वैद्य -आ.1. वैद्य वा. दि. ग.कृ. गर्दे पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8642 नरतनू - आ.1. मुधोळकर रमेश. बेळगांव समचार बेळगांव. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8643 वैद्यामृत -आ.1. भाटवडेकर कृष्णशास्त्री. म.गो. अमरापूरकर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8644 चिकित्सासार - आ.1. गोंधळेकर रा. श्री. वि.स. अग्निहोत्री पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8645 दिर्घायु कसे व्हावे - आ.1. आंबुरकर रा. मा. शं.दा.यंदे मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8646 औषध प्रतिनिधी अथवाऔषधा बद्दलची अनुमान पध्दती - आ.1. वैद्य बा. रा. इंदुप्रकाशन मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8647 मी रोगी का निरोगी ? - आ.1. जोशी आ. वि. इंदिराछ. पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8648 महामारी - आ.1. शिरवलकर त्रि. स. इंडियन प्रि.पे्रस मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8649 सार्वजनिक आरोग्य - आ.1. भाटवडेकर भा. कृ. निर्णयासागर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8650 सुईण - आ.1. सिमियन रेबेका. इंडियन प्रि.ं पे्रस मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8651 वैद्यक संग्रह - आ.1. मोघे बापूशास्त्री. स.भि. खातू मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8652 गृहवैद्य - आ.1. जड्डो डब्ल्यू. निर्णयसागर. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8653 वैद्यतत्व (औषध)- आ.1. अर्जुन सखाराम. अर्जुना. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8654 शिशु संरक्षक वैद्य -आ.1. बापट वा. चिं. जगदीश्‍वर मालवण. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8655 ग्रामवैद्य - आ.1. आपटे वि. गो. लिमये अहमदनगर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8656 आरोग्य रक्षक विद्या- आ.1. लिमये चि. अ. श्री. शिवाजी पे्र. पुणे. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8657 मातृमार्ग प्रदीप - आ.1. फडणीस द. य. फडणीस कोल्हापूर. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8658 तुलनादर्शक शरिरशास्त्र - आ.1. बु्रस जे. हेन्री. एज्युकेशन सो.पे्र. मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8659 माझे कळसूत्रीघर अथवा नरदेहाची रचना - आ.1. आठल्ये कृष्णाजी नारायण. ज.म. गुर्जर मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8660 शस्त्रवैद्यक - आ.1. वैद्य गो. शि. गणपत कृष्णाजी मुंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8661 सुतिकाशास्त्राची मुलतत्वे किंवा सुईण. गोखले का. न. परोजमॅक्सि. प्री. पे्र. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8662 आरोग्य शास्त्र भा.2 - आ.1. मोडक बा. प्र. जावजी दा. मुंंबई. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
8663 शरीर इंद्रिय विज्ञान शास्त्रांची मुलतत्वे. गोखले का. न. इंदुप्रकाश छापखाना. वैद्यक शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 19